Conceptnota De Biesbosch in 2020
 
Reactie van het bestuur

Federatie van Watersport Verenigingen

“De Biesbosch”

 

44 watersportverenigingen

Correspondentie adres:

 

Abeelstraat 62

3329 AE Dordrecht

078 616 35 45

 

secretaris@biesboschfederatie.nl

 

 

Aan het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Postbus 8
3300 AA  Dordrecht

 

                                                                           Dordrecht, 22 januari 2012.

 

 

 

Betreft: reactie op de conceptnota ‘De Biesbosch in 2020’.      

                                     

 

Als Federatie van Watersport Verenigingen ‘De Biesbosch’ en 44 watersportverenigingen vertegenwoordigend in deze regio, reageren wij hierbij op uw conceptnota ‘De Biesbosch in 2020’. Het moet ons van het hart dat wij met gemengde gevoelens van de inhoud van deze nota kennis genomen hebben.

 

In eerste instantie lopen we de conceptnota hoofdstuksgewijs door en sluiten daarna af met een wat meer algemene beschouwing over de Biesbosch en de diversiteit van de  gebruikers c.q. genieters van de Biesbosch.

Vooraf willen we één algemene opmerking hier alvast maken. In het concept hanteert u regelmatig de term partners. Vaak is niet duidelijk wie u daarmee bedoelt. De ene keer lijkt het te gaan over de deelnemers aan het Parkschap, een andere keer over ondernemers, instellingen/instanties of gebruikers. Dat is verwarrend en verdient verduidelijking in het definitieve rapport.

 

In de ‘Samenvatting’ stelt u dat één van uw ambities voor het jaar 2020 is, dat u deel wilt uitmaken van de top 3 van nationale parken. Kijken we vervolgens naar de laatste bladzijden van het concept dan zien we hoe moeizaam voor u de weg is om over voldoende financiële middelen te beschikken en de benodigde geldstromen bij elkaar te sprokkelen. Zeker in deze barre tijden raden wij u aan om die lat vooral maar een stukje  lager te leggen en uw ambities te richten op een goed en een behoorlijk beheer en onderhoud van het gebied. Minder spectaculair, maar wel zeer gewenst. Aspiraties op het gebied van ‘superrankings’ zijn over het algemeen kostbaar, de waarde ervan is  discutabel en veelal niet duurzaam.

Op pag. 4 noemt u een viertal groepen van ‘trotse’ ambassadeurs. De watersporter/ gebruiker ontbreekt daar, terwijl wij van oudsher al intensieve gebruikers van het gebied zijn en ons zonder uitzondering ook de trotse ambassadeurs voelen van dit gebied.

Ook in uw opsomming van instanties en groepen die vorm moeten geven aan uw begrip van kernwaarden (bovenaan pag. 5), ontbreken wederom de gebruikers/watersporters. Het ongenoemd laten van deze grote groep van gebruikers blijkt verder kenmerkend te worden voor dit hele concept. U gaat volledig voorbij aan het aspect dat er sinds jaar en dag duizenden mensen in hun bootjes genieten van hun Biesbosch, waarop ieder op zijn eigen manier trots is en zich ook ambassadeur van hun Biesbosch voelt.

 

In de ‘Inleiding’ doet het ons goed te lezen, dat bij de belangen en taken van het Parkschap ook de zorg voor en ontwikkeling van recreatie een duidelijke plaats heeft  toebedeeld gekregen. Wij zijn met genoegen bereid u met raad en advies bij te staan ten aanzien van onze wensen op het terrein van de watersport en het eventueel aanbrengen verbeteringen.

In het onderdeel ‘verantwoordelijkheden Parkschap en Staatsbosbeheer’ staat een opsomming van 9 aandachtspunten. Het is een in onze ogen wat chaotisch, maar ook tegenstrijdig rijtje. Zo vinden wij dat bijv. het opstellen van een beheer- en inrichtingsplan als eerste hoort te worden genoemd en zeker niet als laatste punt op nr. i.  Verder heeft u het over de ontwikkeling van het toeristisch perspectief. Dit lijkt een prachtig uitgangspunt, maar wordt vervolgens ingeperkt door het gebruik van de termen als zonering en regulering. Opvallend is dat u hier één van weinige keren het woord ‘gebruikers’ in de mond neemt. Wij zijn daar helemaal niet gerust op en willen graag van u horen wat u precies met de punten b, c en e bedoeld en hoe wij hun onderlinge relaties moeten zien. Hoe moeten wij dit lezen m.b.t. de watersport? Wellicht kunt u dit later toelichten.

Onder punt d heeft u het over de bevordering van een éénduidig beheer. Gelet op het feit dat het in de Biesbosch om zowel natuur als om recreatie gaat, die beide een wezenlijk ander wijze van beheer vragen, lijkt het ons zeer ongewenst om een éénduidig beheer in de Biesbosch na te streven. Overigens kunnen beide vormen van beheer duurzaam zijn.

Tenslotte bekijkt u in dit hoofdstuk het gebied met een echte helicopterview. U ziet uw   werk /rechtsgebied liggen tussen A15-A16-A59 en A27. Dat zien wij ook, maar wij zijn van menig dat u uw werk/rechtsgebied maar beter kunt beperken tot de werkelijke begrenzing. Die is aanmerkelijk bescheidener van omvang dan de ruimte die u schetst. Binnen die werkelijke grenzen liggen naar onze mening al meer dan voldoende opgaven, die u met de u ter beschikking staande middelen al niet eens ten volle kunt uitvoeren. 

 

Hoe u uitgaande van de eerste drie alinea’s van het hoofdstuk ‘Visie en ambities’ komt tot de door u gehanteerde formulering omtrent de identiteit van de Biesbosch is ons een raadsel. Om in die identiteitformulering op te nemen dat de Biesbosch ongerept zou zijn, is niet in overeenstemming met de werkelijkheid. De Biesbosch is door de eeuwen heen werkelijk het tegendeel van ongereptheid. U draagt daar zelf ook enthousiast aan deel, want een Biesbosch met grijpers, kranen en diesels die ‘nieuwe natuur’ maken, is al jaren een vertrouwd beeld. Zolang de Biesbosch bestaat, wordt er aan geprutst en dat is moeilijk ongerept te noemen. Ook in dit deel duikt de ‘top-3’ weer op. Een kostbaar streven, dat van het Rijk althans, geen extra geld meer oplevert.

 

In het hoofdstuk ‘Doelstellingen en acties’ wordt tenslotte helder hoe uw ideaal beeld van de Biesbosch er uit ziet.

Het gaat kort gezegd om commercieel geëxploiteerde natuur (de kern), waarin in de eerste plaats ondernemers garant moeten staan om via marketing en publiciteit georganiseerd en gereglementeerd vermaak te bieden en vooral te exploiteren. De kern is de ‘cream on the coffee’, het  is uw schat, het is exclusief en daarvoor moet worden betaald. Daar ligt immers  ‘De Topkwaliteit’.

In de rand erom heen mag wel wat gerommeld worden, maar niet al te veel en onder zeer strenge en vooral duurzame eisen en zeker onder toezicht. Het is zoals u zelf aangeeft ‘toegankelijk’ (wel prettig) en het gaat er om ‘beleefbare natuur’? Daarbuiten, maar dan zijn we al aanbeland in de rand die niet meer tot de Biesbosch c.q. uw werk/rechtsgebied hoort, liggen de functies en faciliteiten; wat u daar dan ook onder moge verstaan.

 

Het mag u duidelijk zijn dat dit niet ons ideaal beeld van de Biesbosch is. Bovendien is de werkelijkheid van de Biesbosch een iets andere dan het ideaalbeeld dat u schetst en graag zou willen zien. Uw werkelijkheid is, dat u de watersport niet in de Biesbosch wilt hebben. Want de watersport komt in zijn geheel niet in deze nota voor. Het woord wordt in totaal 2x gehanteerd op een manier die niets met de watersport als zo danig te maken heeft, zoals uit het onderstaande blijkt.

De term ‘Waterrecreatie’ wordt 1x genoemd en wel in de categorie ‘cultuurgeschiedenis’ (pag. 14), als ware het een onderwerp dat ooit speelde, vroeger,  in de verleden tijd. Ook het woord  ‘Watersport’ wordt 1x in deze nota genoemd. Het komt in een wonderlijk verband aan de orde en is bovendien in tegenstrijd met de positie die ‘waterrecreatie’ in eerste instantie verkreeg als ‘cultuurgeschiedenis’. ‘Watersport’ wordt in uw nota genoemd als: “één van de voorbeelden van ‘mogelijke nieuwe vormen’ van vrije tijdsbesteding in de Biesbosch…”. Hebben wij het over hetzelfde?

 

Met deze stellingname loopt u over de duizenden watersporters heen die jaarlijks met volle teugen genieten van de Biesbosch. Niks cultuurhistorie, niks nieuwe vorm van vrije tijdsbesteding. Gewoon de realiteit van de dag. Miskenning van deze groep geeft blijk van minachting voor deze tak van recreatie en hun gebruikers. Het punt is alleen: zij zitten u in de weg, u wilt ze niet en zij verstoren uw paradijs. In dit verband willen wij u er aan herinneren dat in het helaas voortijdig beëindigde proces rond Natura2000, reeds  is uitgesproken dat de Biesbosch zo goed als geheel al voldoet aan de normen die binnen N2000 zijn gesteld en dat de watersport in de Biesbosch daar binnen geen belemmerende factor is.

 

U vergeet dat de Biesbosch ten gevolge van uw eigen voortvarendheid intussen uit twee heel verschillende delen is gaan bestaan. De Biesbosch bestaat nu enerzijds uit de gedurende de laatste jaren gerealiseerde ‘nieuwe natuur’ (inmiddels verre weg het grootste deel) en anderzijds uit de oorspronkelijke Biesbosch met zijn kreken. Deze twee delen verschillen nog al van elkaar. De één zorgvuldig en planmatig aangelegd met niches voor de nieuwe natuurvriendjes; de ander een gebied waarin alle categorieën van bodemverontreiniging aanwezig zijn en wilgopstand, brandnetel en springbalsemien elkaar verdringen. Zeker geen ‘top’natuur, maar watersporters vinden het een erg prettig gebied om in te varen en te verblijven.

Het bijzondere van deze tweedeling van de Biesbosch is, dat er tussen de gebruikers van het ene deel en het andere deel vrijwel geen interferentie is en voor een belangrijk deel gaat dit ook op voor de fauna. U heeft uw nieuw ontwikkelde gebied zo ideaal ingericht, dat de diversiteit van de fauna zich daar bij voorkeur vestigt en ontwikkelt. Zij trekken er en masse naar toe. Dat komt niet omdat zij door die drukke watersporter zijn verjaagd, maar omdat het meer op hun habitat aansluit. Dat is toch een mooi resultaat van al uw inspanningen.

 

De beide delen leven zo min of meer hun eigen leven. Door deze inrichting is er ook een verschil in gebruik van deze twee delen. Het nieuwe deel is ingericht op een wijze die meer aansluiting vindt bij de landrecreant. Er zijn fiets- en wandelpaden en uitkijktorens en –heuvels, waar de wandelaar/fietser een prachtig zicht heeft over de plas/dras vlakten en kan genieten van de vogels; de kano- en recreatietoervaart vindt plaats achter dijken en groene singels. Qua verschijningsvorm is het totaal der delen dus een prachtig gebied waarin heel veel recreanten vanuit verschillende doelgroepen hun draai, hun ‘eigen plaats’ kunnen vinden, zonder dat zij elkaar tot last zijn. Beide delen zijn complementair. Dat is toch prachtig!

 

Tenslotte willen wij u er op wijzen, dat in en rond de Biesbosch de watersport intensief en door grote groepen mensen wordt bedreven. De aantrekkelijkheid van dit gebied, en dat is in Nederland tamelijk uniek, is de aanwezigheid van verschillende typen water. De watersporter heeft de keuze uit het grote open water van de getijdenrivieren en hij kan dat direct combineren met de intimiteit van het krekenstelsel van de Biesbosch. Deze omstandigheden maakt het voor de watersporter tot een heel bijzonder en gevarieerd vaargebied. Een gebied dat in Nederland in deze vorm zijn gelijke niet kent. Dit kwijt te raken is een ongelooflijk verlies. Niet alleen voor de regio, maar voor het hele land.

 

Het is tevens een verlies dat niet alleen het verenigingsleven en de watersporter alleen treft. Het treft ook al die bedrijven en toeleveranciers die daarmee verbonden zijn. Met andere woorden, het weren van de watersport uit dit gebied gaat ten koste van de werkgelegenheid in de regio. In uw concept gokt u op partners/ondernemers die zich kunnen/willen vestigen in het gebied en producten/faciliteiten kunnen leveren binnen de door u gestelde voorwaarden van duurzaamheid, etc.  U moet nog maar afwachten wie zich daarvoor aanmeldt en succes heeft, in deze tijden van crisis en een structureel krimpende markt. Vooralsnog heeft u een aan de watersport gerelateerde bedrijfstak in de regio die wereldwijd ook nog bekend staat als innovatief. Hoedt u ervoor het kind met het badwater weg te gooien!  

De recreatietoervaart in en om de Biesbosch is in verenigingsverband al meer dan 160 jaar actief. De manier waarop u thans probeert met de Biesbosch weg te lopen toont zonneklaar aan, dat de watersport zich gedurende al die jaren in dit gebied aantoonbaar als goed beheerder en gebruiker heeft gedragen.

 

Wij hopen dat onze reactie er toe mag leiden, dat u uw opvattingen en visie op het gebruik van de Biesbosch heroverweegt en herijkt. Een goed uitgangspunt in het kader van de natuurontwikkeling in Nederland is altijd geweest het streven en uitwerken van het ‘recreatief medegebruik’. Binnen dat kader missen wij de rol van de watersport in de visie van dit concept heel nadrukkelijk.

 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Federatie van

Watersport Verenigingen ’De Biesbosch’

 

 

Namens de vice-voorzitter                                                                   

D. Vegter, secretaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In afschrift aan:

         -de wethouder H.P.A. Wagemakers

         -de raadsadviescommissie Sociale Leefomgeving (Sport en Recreatie) t.a.v. de                   kamervoorzitter  A. van Dongen