Natura 2000

Natura 2000 is volgens de voorzitter van de Europese commissie Barrosso bedoeld om de bijzondere natuurwaarden in Europa veilig te stellen zonder dat ze economisch op slot gaan. De minister van LNV heeft gebieden aangewezen en doelen vastgelegd voor de bescherming van soorten in die gebieden. Provincies en Rijkswaterstaat moeten op basis daarvan weer beheerplannen maken.  De natuurwaarden worden uitgedrukt in 'habitattypen' die mijlenver weg staan van de belevingswereld van de gemiddelde burger. Natura 2000 zegt, dat ieder land zijn bijzondere natuur moet opknappen, maar Nederland heeft per gebied exact aangegeven hoeveel exemplaren van welke soort er uiteindelijk moeten leven. Dat gaat voorbij aan de essentie van de natuur zelf. Soorten verdwijnen, en andere komen. Dat is niet aan te sturen. De extreem technische benadering van de natuuropgave en de soms futiele, breed uitgemeten consequenties ervan zijn funest voor het draagvlak voor de natuur. Sommige natuurbeschermers denken met Natura 2000 eindelijk het beschermingsinstrument te hebben, waarmee zij hun gelijk kunnen afdwingen. Waar natuurorganisaties de laatste jaren aandacht voor de natuur verbonden met aandacht voor de behoeften van de mens, zet Natura 2000 in Nederland de klok weer jaren terug door planten en dieren centraal te stellen, boven de mens. De federatie omarmt Natura 2000 zoals het door de Europese commissie is bedoeld, maar zit niet te wachten op een groene polarisatie en een loopgravenoorlog tussen belanghebbenden.  De Biesbosch is één van de 162 natuurgebieden in Nederland waarvoor de Natura 2000 richtlijnen gaan gelden.

HISWA Verenigingen, RECRON, Watersportbond, BBZ (vereniging voor Beroepschartervaart) en Sportvisserij Nederland hebben herhaaldelijk de politiek opgeroepen om samen naar oplossingen te zoeken voor (on)bedoelde gevolgen in Nederland bij de vorming van het Europees ecologisch netwerk Natura 2000.  De organisaties hebben o.a in het IJsselmeergebied bij overheden al diverse malen de noodklok geluid over de wijze waarop voor nieuwe ontwikkelingen veel te gemakkelijk wordt geconcludeerd, dat de recreatievaart vogels teveel zou verstoren. Voor meer informatie zie Zwartboek Natura 2000  

Twee bestuursleden van De Biesboschfederatie maken deel uit van de  Klankbordgroep Natura 2000 Beheerplannen Biesbosch.  In 2010 zijn de eerste hoofdstukken van het Beheerplan  op tafel gekomen en door de federatie van commentaar voorzien, waarbij hoofdstuk 4 “Uitgangssituatie Beleid en Bestaand gebruik” voor ons het meest interessant was tot op heden. Momenteel is de schrijfgroep van DLG (Dienst Landelijk Gebied) bezig met het verwerken van het commentaar op diverse hoofdstukken het schrijven van de hoofdstukken Visie en Maatregelen. Vooralsnog zou het concept Beheerplan in december 2010 klaar moeten zijn, maar dat is niet gelukt. Staatssecretaris Bleker heeft de definitieve aanwijzing van de Biesbosch aangehouden. Eerst zal er overleg plaatsvinden met Rijkswaterstaat over de relatie met veiligheid (Stroomlijn) en ook de consequenties van de definitieve uitwerking van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) worden afgewacht.  In 2011 zullen de overleggen over N200 voortgezet worden.

Het project Stroomlijn gaat over het adequaat uitvoeren van het beheer van de vegetatie langs de grote rivieren, binnen de randvoorwaarden van een veilige rivierafvoer en bevaarbaarheid en rekening houdend met natuurdoelen.