Uitgifte Ontheffingen Schotbalken

De overvaltactiek die is toegepast door het Recreatieschap én Staatsbosbeheer, om het ontheffingenbeleid voor het gebied achter de Schotbalken (in de Sliedrechtse Biesbosch) te wijzigen is op de ALV 2010 uitgebreid aan de orde gekomen. Het bestuur heeft een advocaat opdracht gegeven te onderzoeken of de besluitvorming juridisch en bestuursrechtelijk correct tot stand is gekomen. Hoewel de brief aan het Recreatieschap en Staatsbosbeheer, waarin door de advocaat namens de Federatie  om duidelijkheid werd gevraagd,  met ontstemming werd ontvangen, is het bestuur er desondanks in geslaagd de relatie met het Recreatieschap en Staatsbosbeheer goed te houden

Een afvaardiging van de Federatie heeft met vertegenwoordigers van de diverse bestuursorganen een tocht gemaakt achter de Schotbalken ter voorbereiding op de evaluatie van de genomen maatregelen over 2010. Tijdens deze evaluatie heeft de Federatie aangedrongen op een langere openstelling van het gebied, een versoepeling van de ontheffingverlening voor de mensen, die door omstandigheden geen ontheffing in 2009 (toetsjaar) hadden aangevraagd, en het recht om in het gebied te mogen overnachten. Uit de evaluatie is gebleken, dat beide organen willen vasthouden aan het “uitstervingsprincipe” van de ontheffingen en de winterrust, dus geen ontheffingen in de winter. Ondanks dat heeft de Federatie toch een klein succesje weten te behalen, namelijk dat er weer mag worden overnacht van 1 juli tot 1 oktober.

 

  

 

Nota Schotbalkensluis.

 

De “Schotbalkensluis” is een restant van een schotbalkensluis en is gelegen op de overgang van Zoetemelkskil en het Gat van de Hengst in de Sliedrechtse Biesbosch.

Het is een fysiek nauwe doorgang waar altijd een stevige stroming staat.

 

In de Vaartuigenverordening van de Hollandse Biesbosch vormt de Schotbalkensluis de grens, waar aan een zijde vrij gevaren kan worden (Zoetemelkskil) en aan de andere zijde (Gat van de Hengst en verder) een vaarverbod geldt.

De Vaartuigenverordening biedt waterrecreanten de mogelijkheid, tegen betaling van legeskosten, een ontheffing te verkrijgen voor dit gebied achter de Schotbalken voor de periode van een jaar.

Jaarlijks moet men opnieuw een ontheffing aanvragen.

 

In 2007 en 2008 zijn de kreken in de Sliedrechtse Biesbosch gesaneerd wat tot gevolg heeft, dat de kreken ‘achter de schotbalken’ nu ook door grotere schepen bevaren kunnen worden. Hierdoor is een aanzienlijke toename geconstateerd van het aantal verleende ontheffingen en het formaat van de schepen van de ontheffinghouders. Het aantal vaartuigen boven de 8 meter is met bijna 50 % toegenomen en de vaartuigen langer dan 10 meter met 250%. (zie bijlage 1)

Hoewel aan de ontheffing voorwaarden verbonden zijn die het omringende natuurgebied moeten beschermen, is toch de aanwezigheid van grotere en hogere schepen een verstorende factor.

Ook het mogen betreden van dijken en oevers, terwijl er nergens daarvoor bestemde afmeerplaatsen zijn, is niet acceptabel.

 

In het voorjaar, wanneer vogels een geschikte broedplaats zoeken, kunnen varende en afgemeerde grotere, dus hogere schepen, verstorend werken.

In de periode (november t/m maart) zijn in genoemd gebied vele duizenden ganzen aanwezig om te rusten en fourageren en zijn gemakkelijk door beweging te verstoren.

Ook reeën zijn dan zeer kwetsbaar, zeker bij hoge waterstanden, omdat ze door aanwezigheid van mensen en schepen verstoord worden en van de hoge, droge locaties het water in vluchten.

 

Om het gebied met de omringende natuurontwikkelingsgebieden doelmatig te kunnen beheren, zodat ze zich op een natuurlijke manier kunnen ontwikkelen, is rust een eerste vereiste. Niet alleen rust qua geluid, maar ook visueel en qua betreding.

 

Het streefbeeld van Staatsbosbeheer voor het gebied achter de schotbalken is dat van een rustgebied, waarin rustminnende soorten zoals: Zeearend, Visarend, Zilver- en Purperreiger kunnen nestelen. Juist in het voorjaar (in de periode tot en met april), als er een geschikte nestelplaats wordt gezocht, is volstrekte rust een vereiste.

 

Uit tellingen blijkt, dat in de periode oktober tot mei, niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van verleende ontheffingen.

 

 

 

Hieronder volgt de tekst van het ontheffingsbesluit van voorjaar 2010 van Staatsbosbeheer.

 

Uitgifte ontheffingen Schotbalken

 

Voorstel:

Bestaande lijst met 193 ontheffinghouders van 2009 als basis gebruiken.

 

Dit jaar kan iedereen op deze lijst een ontheffing krijgen tegen betaling van legeskosten. Eind 2010 wordt bekeken of het aantal ontheffinghouders aanzienlijk gedaald is. Zo niet dan bekijken we welke andere criteria ingesteld worden om het aantal ontheffingen naar beneden te brengen.

(Gedacht kan dan worden aan een lengtebeperking of het uitsluiten van kajuitboten)

 

Degene die op 31 december 2010 geen ontheffing heeft aangevraagd, wordt van de lijst afgevoerd. Men kan geen rechten verlenen aan eerder verleende ontheffingen.

 

Er worden geen collectieve ontheffingen meer uitgegeven. Een uitzondering wordt gemaakt voor de K.N.R.& Z.V., die maximaal 3 ontheffingen kunnen aanvragen.

 

Nieuwe aanvragers komen niet meer in aanmerking. (uitstervingprincipe)

Er zal dus geen wachtlijst worden aangelegd.

 

In 2011 wordt uitgegaan van het nieuwe aantal verleende ontheffingen en weer op dezelfde manier gehandeld, mits het aantal ontheffingen voldoende gedaald is.

In 2012 is het bedrag van de ontheffing bijna verdubbeld tot EUR 30,- 

 

Voorwaarden:

De ontheffing is één jaar geldig tussen 1 mei en 1 oktober.

 

Ontheffing geldt voor de periode tussen zonsopgang en zonsondergang.

 

Overnachten is derhalve niet toegestaan.

 

Ontheffing is persoonsgebonden, dus op naam en geldt voor één vaarmiddel.

 

Er kan niet meer dan één ontheffing per persoon worden uitgereikt.

 

De ontheffing bestaat uit een brief met voorwaarden en een sticker met een uniek nummer.

 

De sticker moet zichtbaar zijn tijdens het bevaren van het afgesloten gebied achter de schotbalken.

 

De ontheffing moet op verzoek van de bevoegde ambtenaar getoond worden.

 

 

 

Daan Bruijsters, toezichthouder Hollandse Biesbosch

Theo Muusse Boswachter Staatsbosbeheer NP De Biesbosch