Nieuwsbrief  nummer 30            

                                                       maart 2000                                  

                                                                                                      

Aakvlaai

Wie in het afgelopen jaar over het Spijkerboor voer, heeft waarschijnlijk niet eens gemerkt dat met de uitvoering van het Aakvlaaiplan was begonnen. Op 30 juni j.l. vond de officiële starthandeling plaats. Op dit moment ligt de nieuwe hoofdwaterkering -op de grens tussen Kurenpolder en Aakvlaai- er al en  worden de kommen en kreken gegraven. De klei en het zand dat  vrij kwam is gebruikt voor de nieuwe dijk, maar ook voor een paar lage dijken in de Aakvlaai.  De “voetjes” van de hoogspanningsmasten moeten droog en bereikbaar blijven. Daarom worden er paar kleine poldertjes gemaakt en een gemaaltje gebouwd.
De hoogspanningsleiding zorgde voor een apart probleem: die hangt op “landbouwhoogte”. Toch moet de recreatie-vaart er veilig onderdoor kunnen. Het leek er op dat de veilige hoogte 9,00 m. zou gaan worden. Onder de nodige aandrang van de Federatie is het gelukt om daar 12,50 m. van te maken. Dat zullen vooral zeilers wel prettig vinden. Er komt een verlichte beveiligingsconstructie bij te staan.
Onlangs zijn nóg 2 werken aanbesteed. Het gaat om het verlagen van de Amerdijk door Rijkswaterstaat, zodat het Aakvlaaigebied kan mee doen bij het verwerken van hoge rivierafvoeren. Het ander bestek -van het Ministerie van LNV- betreft het verder vormgeven van het n.w.gedeelte van de Aakvlaai, het maken van de poldertjes, het bouwen van  7 aanlegsteigers, het plaatsen van de beveiligingsconstructie én het doorgraven van de dijk. Het veel gebruikte steiger in het Middelste Gat van het Zand, heeft model gestaan voor de steigerconstructie. Het café bij de jachthaven Vissershang zal worden afgebroken en worden herbouwd op een inmiddels aangelegde terp.
Het jaar 2000 is nog nodig voor alle graafwerkzaamheden. In 2001 wordt de Amerdijk verlaagd en het gebied voor de watersport ingericht. In 2002 komt het beschikbaar voor de watersport.

 

Natuurontwikkeling

Zowel in de Sliedrechtse als in de Brabantse Biesbosch zijn natuurontwikkelingsprojecten in uitvoering óf de plannen liggen op de tekentafel. Soms zal zo’n gebied niet toegankelijk zijn  of alleen via deelname aan excursies. Andere polders mogen  worden bezocht via een laarzenpad op de dijk. In dat geval wordt er een afmeervoorziening gemaakt, waaraan zowel de waterporter als de rondvaartboot voor enige tijd moet kunnen afmeren.
Bij de Mariapolder gaat SBB de zaak wat uitbreiden. Voor een bezoek aan het Kort en Lang Ambacht zullen nog 2 steigers worden gebouwd. Ook de vogelkijkhut op de Maltha wordt bereikbaar via een afmeervoorziening.
De polders die tot voor kort bestemd waren voor de aanleg van het spaarbekken de Zuiderklip, krijgen nu ook een natuurbestemming. Het Federatiebestuur wil bereiken dat ook deze gebieden -voor liefhebbers dan wel- in een of ander vorm toegankelijk zullen worden en d.m.v. een aanlegvoorziening, óók bereikbaar. Wij houden de vinger aan de pols!

  

Het  Nationaal Park 

Voor 2000 was er voor dat project nog geen  geld, maar door wat te schuiven met andere zaken en door vóórfinanciering, kan misschien toch snel tot uitvoering worden gekomen.

 

Veiligheid, toezicht  en controle

Veel watersporters in de Biesbosch klagen over het toenemende wangedrag van een kleine groep z.g. watersporters. Te snel varen, geluidsoverlast, bedreigingen en zo meer, zorgen ervoor dat men zich -vooral in het hoogseizoen- niet meer veilig voelt. Minder frequent toezicht van de kant van de politie, het wegvallen van het toezicht door het Recreatieschap, deden daar geen goed aan.
In 1998 is daarom door de betrokken overheden –gemeenten, recreatieschappen, politie etc.- het project Integrale veiligheid Biesbosch opgezet. Het plan is in 1999 besproken in de Gebruikersraden van het Nat.Park en de schappen, waarin ook de Federatie zitting heeft.
Toch heeft het bestuur het gevoel dat er nog meer moet gebeuren dan in het afgelopen seizoen. Iedereen die beschikt over een marifoon of een gsm. kon via 2 meldnummers de politie alarmeren als dat nodig of wenselijk was.

Bij het Federatie-bestuur leeft de vraag of dat voldoende bekendheid heeft gekregen en of er gebruik van is gemaakt. Dat geldt ook voor het verscherpte toezicht door de politie. Verenigingsbesturen zouden daar op hun (leden-)vergaderingen naar kunnen vragen en het de Federatie kunnen melden.

We herhalen nog eens de meldnummers:      voor de Brabantse Biesbosch  0186-472750

                                                                  voor de Hollandse Biesbosch  078-6482888

                                                                  landelijk (LKPD)  0343-535355

                                                                  algemeen alarmnummer 112, bij noodgevallen

 

Boren naar gas in de Biesbosch

Op zoek naar aardgas is de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) ook uitgekomen bij de Biesbosch. Dat er wat broeide was allang bekend. Het Nat.Park heeft sinds 1995 alle kansen gebruikt om protest aan te tekenen en bezwaren in te dienen. Maar toch besloot de Minister van Economische Zaken op 13 januari jl. de NAM een vergunning te verlenen voor het doen van proef-boringen in het concessie-gebied Andel II. En daarin ligt óók de Brabantse Biesbosch. Het zal wel toeval zijn geweest, maar de Biesbosch werd al genoemd tijdens de politieke stampij rond de Waddenzee!
Politieke tegenstanders van die beslissing vonden het van belang om ook over de Biesbosch een protestactie te ontketenen. Provincie-, gemeente- en andere bestuurders vielen het Nat.Park bij en verklaarden zich fel tégen, evenals de milieubeweging. Zodoende was er veel belangstelling voor deelname aan een protest-vaartocht op 28 januari jl. Het escorte van watersporters was niet groot. Maar dat kan ook bijna niet anders, midden in de winter.
De Federatie was er ook bij en de voorzitter heeft zich uitgesproken tegen boren als dat ten koste gaat van rust, ruimte en natuurbeleving. Maar de leden van de Federatie oproepen om mee te doen aan een handtekeningenactie ging het bestuur toch al iets te ver. Want met emoties alléén,  bouw je geen gefundeerd bezwaar op. Daar zijn ook feitelijke zaken voor nodig.
Gelukkig wilde ook het Nat.Park beslagen ten ijs komen én de NAM wilde de kans krijgen om goede informatie te verstrekken. Dat gebeurde op 15 februari jl. tijdens een informatie-bijeenkomst.
Volgens de NAM gaat het om een klein gasveld onder de Biesbosch: 5 km lang en 500 m breed. De NAM verklaarde niet meer dan 1 boring te willen maken vanaf de Brabantse wal.
Zit er gas, dan kan dat worden gewonnen via dezelfde boring. Er moeten 2 vergunnings-procedures worden gevolgd waarbij strenge voorwaarden kunnen worden gesteld.
Het proef-boren gebeurt met een boortoren van 50 m hoog en het duurt 2 maanden. Het zal plaatsvinden buiten het “vogelseizoen”.  Zit er voldoende gas, dan duurt de winning 20 jaar en gebeurt vanaf dezelfde locatie. Er zijn dan geen hoge bouwwerken meer nodig.
Het Federatie-bestuur vond het belangrijk om te weten op welke gronden het Nat.Park bezwaar zou maken. Het kernpunt daarvan bleek te zijn dat de Min. van EZ nogal nonchalant was omgegaan met de Europese Vogel-/Habitatrichtlijn bij de beslissing over de proef-boring. En juist de gevolgen van die richtlijnen zitten watersportwereld op dit moment dwars.
Alles overziend vond het Federatie-bestuur het niet verstandig om óók in beroep te gaan.
Dat mag echter  niet worden uitgelegd als kritiek op wat anderen hebben gezegd en gedaan!

 

Ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Federatie zal gehouden worden op

                                               Maandag 10 april 2000

Binnenkort zullen de verenigingsbesturen de vergaderstukken  toegestuurd krijgen , maar u kunt deze avond al in uw agenda noteren.

 

Adreswijzigingen

Vooral in het voorjaar vinden er nogal eens wijzigingen plaats in de bestuurssamenstelling van de verenigingen. Dat levert meestal ook adreswijzigingen op. Geeft u de juiste adressen door aan de secretaris van de Federatie?