Nieuwsbrief nummer 31

                                                 december 2000

 

Aakvlaai-plan in uitvoering

In de Nieuwsbrief van maart 2000 (no.30) schreven we nog dat de Aakvlaai pas in 2002 beschikbaar zou komen voor de watersport. Hoe het ook zij, de berichten die we daarover nú krijgen zeggen dat het medio 2001 wordt. Het werk verloopt dus voorspoediger dan verwacht. De nieuwe dijk die moest worden aangelegd, is goedgekeurd en doet dus reeds dienst als hoofdwaterkering.
Het doorgraven van de bestaande dijk om de Aakvlaai, gebeurt in februari 2001.
Dat gat wordt de ingang van het Aakvlaai-gebied en ligt in de buurt van Vissershang.
Daarna kan begonnen worden met verlagen van de Amerdijk, zodat die bij hoge waterstanden kan overlopen en er zo “meer ruimte voor de rivier” komt.
Op dit moment is de aannemer niet aan het werk. Die gaat pas verder als de terreingesteldheid weer wat beter is. Dan gaat hij door met het grondwerk in het noord-westelijk gedeelte van het gebied, in de richting van de doorsteek.
Vervolgens worden de aanlegsteigers geplaatst. Al eerder had de Federatie er op gewezen dat het beter zou zijn om drijvende steigers te bouwen. Die zijn dan ook geschikt als de eb- en vloedbeweging groter wordt door het verder openzetten van de Haringvlietsluizen.
Het blijkt nu dat 3 van de 6 aanlegsteigers inderdaad drijvend worden. Voor alle 6 was er niet voldoende geld. De steigers komen te liggen aan de achterkant van de eilanden met  zand-stranden. Er komt een loopbrug naar het eiland en de steigers liggen dus niet vóór het strand.
Hoewel de natuur in de Biesbosch heel snel kan zijn, moeten we er toch rekening mee houden dat het nog 5 tot 10 jaar zal duren, voordat het écht op de rest van Biesbosch gaat lijken.

 

Boren naar gas in de Biesbosch

Voor de Federatie is het maar een schimmig spel van zetten en tegenzetten op het Biesbosch-schaakbord met als inzet een vergunning om naar gas te boren.
De NAM hééft een concessie om aardgas te winnen, maar kan niet zómaar gaan boren. Minister Jorritsma kan of wil niet veel anders dan de NAM de ruimte geven. Zeker nu die niet ín de Biesbosch wil boren, maar van opzij, vanaf de zuid-oever van de Amer.
Al meer dan 5 jaar geleden kreeg het Nationaal Park de Biesbosch voet aan de grond –zij het met moeite- bij het bezwaarmaken tegen de voorgenomen activiteiten. Eerst bij de Minister van Economische Zaken en later dit jaar bij de Rechtbank van Breda.
Volgens de Rechtbank –die op 6 november j.l. uitspraak deed—is het Overlegorgaan van het Nationaal Park aan te merken als belanghebbende en was het beroep ontvankelijk. Voor alle andere bezwaarmakers t.w. provincies, gemeenten, recreatieschappen, milieuorganisaties etc. ging dat niet op.
Bovendien is het ingestelde beroep gegrond verklaart: de Minister van E.Z. was niet goed omgegaan met de zg. Habitatrichtlijn.
Zij moet van de Rechtbank, met inachtneming van de uitspraak, een nieuw besluit nemen op het eerder bij E.Z. ingediende bezwaarschrift van het Overlegorgaan.
Dat nieuwe besluit nam de Minister vlak vóór het debat met de Tweede Kamer over het boren naar gas in de Biesbosch. En dan blijkt dat al eerder besloten was om de lat voor de Waddenzee toch hoger te leggen dan voor de Biesbosch.
Het Federatie-bestuur vraagt zich nu af: wát wordt en wíe doet de volgende zet?
Een ding staat nu wel vast. Het Overlegorgaan was op tijd én zette de juiste stappen.
Dat geeft vertrouwen, hoe het (schaak)spel ook verder verloopt.

 

 

Pontje in het Steurgat

Sinds half juli dit jaar vaart er een fietspontje over het Steurgat, ter hoogte van de polder het Kooike. Het kan met lieren van de éne naar de andere oever worden getrokken. Maar het is toch wel vrijvarend, omdat de kabels en kettingen op de bodem van het Steurgat liggen en dus de doorvaart niet beperken.
De Federatie had al in het begin van dit jaar uit de krant vernomen dat zo’n pontje er zou komen. Toen duidelijk werd dat het door de overstekende fietsers moest worden bediend, ging de rode vlag uit!  Een pontje voor fietsers ….? Niets op tegen, in tégendeel.
Maar  een pontje bemand en bediend door mensen, misschien zelfs kinderen, zonder enige nautische kennis of ervaring ?
Een brief van de Federatie aan het Recreatieschap Brabantse Biesbosch, verzeilde via het Nationaal Park bij Rijkswaterstaat. Die stelde als vergunningsvoorwaarde, dat het pontje alleen mocht varen ondertoezicht van mensen met minstens een klein-vaarbewijs.
En dat gebeurt!  Een aantal bevoegde vrijwilligers zorgt nu voor een veilige overtocht.
Veilig, zowel voor de overstekende fietsers als voor de passerende beroeps- en pleziervaart.

 

Bedieningstijden Biesboschsluis

Zonder verklaring en geheel onverwacht verminderde Rijkswaterstaat in 1999 de bediening van de Biesboschsluis in Werkendam. Op zaterdag, zondag en op feestdagen, tussen 1 april en 1 november, draaide de sluis niet meer tot 21.00 uur maar slechts tot 19.00 uur.
Samen met het KNWV heeft de Federatie bereikt dat die maatregel in 2000 is teruggedraaid.
Maar eind dit jaar zou aan de hand van tellingen e.e.a. opnieuw bekeken worden.
Dat is gebeurd en het bleek dat in 2000 toch maar beperkt gebruik was gemaakt van die verruimde bedieningstijden. Geen wonder, zei de Federatie, want in de Water-almanak stonden de verkeerde tijden. Het was bovendien ook nog een slechte watersportzomer.
Reden genoeg om te bepleiten dat in 2001 opnieuw de verruimde bedieningstijden zouden moeten gelden. Rijkswaterstaat was het daarmee eens.
 
Dus wordt ook in 2001, tussen 1 april en 1 november, de Biesboschsluis in Werkendam op zaterdag, zondag en op feestdagen, bediend tot 21.00 uur.

 

De Ratelaar

Enkele jaren geleden is het Nationaal Park de Biesbosch begonnen met het versturen van een nieuwsbrief. Die verschijnt 4 keer per jaar en heet de Ratelaar.
“Deze nieuwsbrief is bestemd voor alle personen en organisaties die betrokken óf geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen in de Biesbosch” schrijft de redactie van de Ratelaar. Dat zijn we zéker, zowel het Federatie-bestuur als de 46 verenigingen die lid zijn. Desgevraagd bleek het mogelijk te zijn dat ook de Federatie-leden de Ratelaar toegestuurd  krijgen. En dus ontvangt u één dezer dagen de Ratelaar no. 16.
Hij is niet alleen voor het bestuur bestemd. De redactie van uw clubblad heeft er zeker ook belangstelling voor. En mits de bron vermeld wordt, mag alles worden overgenomen.

 

Ledenvergadering 2001

 De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Federatie wordt gehouden op

                                               maandag 2 april 2001.

U weet het nu bijtijds en noteert u deze datum alvast in uw nieuwe agenda!

 

Onze wensen

Opnieuw bereikt deze Nieuwsbrief door omstandigheden u later dan de bedoeling was.  
Het is wel een goede kans voor het Federatie-bestuur om iedereen fijne Kerstdagen en een goede Jaarwisseling toe te wensen. Dat 2001 een goed watersportjaar mag worden.

 

 18-12-2000