Nieuwsbrief nummer 32

                                                 april 2001

 

Aakvlaai-plan in uitvoering.

Het liep toch weer anders dan gedacht. De dijk die de Aakvlaai scheidt van het buitenwater werd niet in februari doorgegraven. Het moest worden uitgesteld tot begin juni.
De vertraging heeft te maken met het uitlopen van de werkzaamheden bij de nieuwbouw van café Weterings bij de jachthaven Vissershang.
Het doorgraven vindt plaats met enig officiëel vertoon: de Staatssecretarissen van Verkeer en Waterstaat én van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij komen dat op 7 juni as. eigenhandig doen.
De resterende werkzaamheden voor de inrichting van de Aakvlaai én het verlagen van de Amerdijk, vinden in de maand mei plaats. Als de verbinding tussen “buiten”en “binnen”er is, gaat de aannemer de 6 aanlegsteigers plaatsen. Die komen te liggen bij de zandstranden die zijn aan gelegd. Eind juli moet alles gereed zijn en dán is de Aakvlaai eindelijk beschikbaar voor de waterrecreant. Er is echter nog één maar: de grasmat op de recreatie-eilanden is nog erg jong en dus kwetsbaar. Daarom wordt er op gehoopt dat de toeloop niet massaal zal zijn.
In september 2001 volgt nog de oplevering van de Aakvlaai. “Deze oplevering zal meer op de streek gericht zijn, met een uitnodiging aan een breder publiek”, aldus de opdrachtgever, de Dienst Landelijk Gebied Noord-Brabant.

 

Bedieningstijden Biesbosch- en Peulensluis.

Wij herhalen het nog maar eens: de Biesboschsluis in Werkendam wordt óók in 2001 vanaf 1 april tot 1 november op zaterdag, zondag en op feestdagen bediend tot 21.00 uur. Zo staat het nu ook in de Water-almanak van de ANWB. Maak er gebruik van.
Ook de bediening van de Peulensluis bij Hardinxveld-Giessendam is verruimd. Dit jaar wordt tussen 1 april en 1 november op  zondag en op feestdagen óók geschut tussen 16.00 uur en 18.00 uur. Aan de hand van tellingen zal worden bezien wat voorkeur verdient in de volgende jaren: schutten tussen 16.00 uur en 17.00 uur óf tussen 17.00 uur en 18.00 uur.

 

Meldnummer(s).

Helaas komen er bezoekers in de Biesbosch, ook zogenaamde watersporters, die zich misdragen, overlast veroorzaken, anderen bedreigen en zo meer. Om dat snel te kunnen melden in de hoop dat de politie er wat aan kan doen, heeft de Federatie enkele jaren geleden aangedrongen op het bekendmaken van telefonische meldnummers.
Die nummers gelden niet meer.

Voor dit soort meldingen kan tegenwoordig gebruik worden gemaakt van het landelijke nummer 0900-8844.

Als dit nummer wordt gebruikt, wordt er doorverbonden met de regionale politie-vestiging van het gebied van waaruit gebeld wordt.

Nieuwe leden voor de Federatie.

Eind maart 2001 liet de WV Kop van ‘t Land weten dat men zich wilde aansluiten bij de Biesbosch-federatie. Mooi toch dat een vereniging zich eigenerbeweging wenst aan te sluiten? Op de Algemene ledenvergadering zijn de vertegenwoordigers al welkom geheten.
De tweede vereniging die zich als lid aanmeldde was Z.D.&O. Deze vereniging steunde de Federatie al sinds jaren als donateur, maar wilde méér. Dus meldden ze zich als lid. Dat vergroot de draagkracht van de Federatie, ook in financiëel opzicht.

 

Wijziging samenstelling Federatie-bestuur.

De jaarlijkse Algemene ledenvergadering van de Federatie vond plaats op 2 april jl.
Het werd een bijzondere vergadering, want na ruim 15 jaar voorzitter en dus boegbeeld van de Federatie te zijn geweest, trad J.W. Sluimer af.
Door de afgevaardigden van 27 verenigingen die aanwezig waren, werd R. Barendrecht tot zijn opvolger benoemd en werd W.J.C. Nieuwenhuis als nieuw bestuurslid gekozen.
In de daaropvolgende bestuursvergadering werden de taken opnieuw verdeeld.
Het bestuur ziet er thans als volgt uit:

R. Barendrecht, voorzitter
W.J.C. Nieuwenhuis, 2e voorzitter
J.C. Zuidweg, secretaris
L.W. Sluimer, 2e secretaris
C. Termijn, penningmeester
G. Kemper, lid
J. Loonen, lid

 

Adreswijzigingen.

Het voorjaar is de tijd waarin veel veranderingen plaatsvinden in de besturen van de bij de Federatie aangesloten watersportverenigingen. Dat levert levert meestal ook een adreswijziging op als er een nieuwe secretaris wordt benoemd. Het kan ook zijn dat hij of zij verhuist. Geeft u dat alstublieft óók door aan de Federatie.
Adres en telefoonnummer staan in het briefhoofd. E-mailen kan ook: j.c.zuidweg@12move.nl

 

Toesturen van de Ratelaar.

Een goed adressen-bestand is ook nodig voor het laten toesturen van de Ratelaar, de nieuwsbrief van het Nat. Park de Biesbosch. De Ratelaar verschijnt 4 keer per jaar en gaat naar de secretaris van de bij de Federatie aangesloten vereniging.
Op de Algemene ledenvergadering van 2 april jl. bleek dat niet alle verenigingen de Ratelaar no. 17 van april 2001, hadden ontvangen. Bij controle was er slechts 1 vereniging die niet  in het adressen-bestand voorkwam.
De Federatie zorgt ervoor dat de adreswijzigingen worden doorgespeeld aan de redactie van de Ratelaar, daar kunt u op rekenen.
 

7-5-2001