Nieuwsbrief no. 33

                                         november 2001

 

1.      Aakvlaai-plan gereed en opgeleverd

 Het boek over de voorgeschiedenis van de Aakvlaai moet nog worden geschreven.

En als het er ooit komt, dan eindigt het met het verhaal van de officïele oplevering van het werk op vrijdag 21 september jl.

Jammer dat dit niet eerder kon, bijvoorbeeld juist vóór de zomervakanties.

En jammer dat de waterrecreanten er niet een leuk feestje aan hebben overgehouden vanwege het lange wachten. Want voor die doelgroep is de Aakvlaai vooral aangelegd. Maar het bleef beperkt tot een openingsfeest voor een aantal “hotemetoten”.

Het werk liep anders dan gepland: de dijk kon niet in februari 2001 worden doorgestoken, dat gebeurde pas in juni. Ook daar kwamen alleen speciale gasten aan te pas.

Het Federatie-bestuur had er toen al voor gewaarschuwd dat het organiseren van iets waarbij de watersportwereld betrokken zou worden, snel van start moest gaan.

Want ‘s zomers wordt er in die kringen gevaren en niet vergaderd. En dus zou er dan snel beslist moeten worden over datum, aard en omvang van een watersportbijdrage.

Zo ging het dus niet !

Pas op 21 augustus werd door de organisatoren definitief beslist over de datum van het opleveringsfeestje. Dat was dus kort dag.

Het onderdeel waar de Federatie zich wel voor zou willen inzetten was de vlootschouw.

Met behulp van het adressenbestand van de Federatie heeft de Dienst Landelijk Gebied de vooraankondiging verstuurt. In de nog resterende tijd zijn de leden-verenigingen vervolgens door het Federatie-bestuur één keer per brief en twee keer telefonisch benaderd.

De opzet was dat de 47 verenigingen, die samen de Federatie vormen, 1 à 2 schepen zouden afvaardigen naar de vlootschouw. De vloot zou een afspiegeling moeten vormen van het botenbestand dat in de Biesbosch vaart en verblijft.

Dat is gelukt ! Op vrijdag 21 september, om 18.00 uur, lagen er in de “voorhof”van de Aakvlaai zo’n 70 boten klaar voor de vlootschouw. De oud-voorzitter van de Federatie, de heer J.W. Sluimer, gaf als vlootvoogd het vertreksein en voer vooraan.

Op dat zelfde moment verzamelden zich de “hotemetoten” op het admiraalsschip om de groet van de deelnemers in ontvangst te nemen. Na een week van buien en wind, scheen die middag zowaar de zon.

En zowel deelnemers als kijkers werden verrast door de sfeer die ontstond.

 Het Federatie-bestuur heeft er alle begrip voor dat niet álle verenigingen kans hebben gezien een afvaardiging te sturen. Het was kort dag, slecht weer, laat in de tijd, laat op de dag én op een werkdag.

Het bestuur heeft veel waardering voor de inzet van de  verenigingen die veel meer deelnemers leverden dan waarom was gevraagd.

En de mééste dank is nog wel voor de deelnemers aan de vlootschouw. Die hadden het flesje wijn, dat hen als dank voor hun deelname werd overhandigd, zeker verdient !

 

2.      Herziening Beheers- en Inrichtingsplan van het Nationaal Park De Biesbosch

Het proces tot herziening van het zg. BIP 1993-2004 is in het najaar van 2000 in gang gezet. Dat is eerder dan gedacht , maar noodzakelijk ivm. veranderingen in het werkveld, wijzigingen in wet- en regelgeving en zo meer.
Het begon zoals gebruikelijk met het opstellen van een evaluatie-rapport, dwz. er is gekeken naar wat de bedoelingen van het Nationaal Park waren en wat daarvan terecht is gekomen. De Federatie heeft zich een plaats weten te veroveren in een breed samengestelde Klankbordgroep, die het proces begeleid.
Het huidige BIP is zo’n 10 jaar geleden opgesteld en de teneur waarin er over de waterrecreatie werd geschreven doet nog steeds zeer: hoe minder (water)recreatie, hoe beter voor de natuur. Dat (ver)kleurt het oordeel dat het Federatie-bestuur heeft over de geëvalueerde periode.
Daarna is een ambtelijke werkgroep van het Nationaal Park begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van het nieuw BIP. Het zal zó worden opgezet dat tijdens de looptijd (2002-2012 ?) delen van het plan kunnen worden vervangen als het beleid moet worden aangepast op veranderingen, die bij het opstellen niet te voorzien waren.
De volgende stap is het houden van intervieuws met leden van het Overlegorgaan (hoofdbestuur) en van de Gebruikersraad, waaronder ook de Federatie.
Vroeg in 2002 worden een aantal discussiebijeenkomsten gehouden, gewijd aan de knelpunten die intussen naar voren zijn gekomen.
Daarna wordt het concept-plan opgesteld. Vervolgens komen er informatie-avonden.  Eind 2002 zou dan het nieuwe BIP er kunnen zijn. De Federatie zit in de klankbordgroep en daarmee hopenlijk dicht genoeg bij het vuur om de belangen van de watersporters veilig te stellen.

 

3.      Boren naar gas in de Biesbosch

In de Nieuwsbrief van april vroeg het Federatie-bestuur zich af: wát wordt en wíe doet de volgende zet ? En vervolgens sprak hij het vertrouwen uit in de aanpak van het Overlegorgaan. Het bleef het even stil tot het verschijnen van de Ratelaar van september 2001. Wat daarin staat over dit onderwerp hebt u kunnen lezen.
Wij denken dat de voorzitter van het Nationaal Park een politiek-bestuurlijk spoor bewandelt dat kan leiden tot gesprekken en afspraken en niet tot confrontaties.
Hopenlijk boekt hij succes.

 

4.      De toekomst van de Zuiderklip 

De Zuiderklip moest het vierde spaarbekken worden en zou de landbouwpolders Turfzakken, Kwestieus, Moordplaat, Lepelaar en Plomp beslaan.
De claim werd verlegd naar de polder Jannezand, buiten het Nattinaa Park, om ruimte te maken voor natuurontwikkeling.
Maar de noodzaak van een vierde spaarbekken verviel.
De Dienst Landelijk Gebied heeft nu de opdracht het gebied tot natuurgebied te ontwikkelen en moet dus plannen maken en realiseren. Een deel van de gronden is al eigendom van SBB. De Moordplaat en de Plomp zijn nog van het Waterwinningbedrijf en voor agrarisch gebruik verpacht.
Maar sinds enkele jaren speelt er meer. Rijkswaterstaat is op zoek naar meer ruimte voor de benedenrivieren bij hoge afvoeren. Daarnaast heeft Deltanatuur opdracht getijden-natuur te ontwikkelen in het mondingsgebied van Rijn en Maas.
De DLG heeft een ingenieursbureau ingeschakeld om uit te zoeken wat er met de polders op korte en langere termijn zou kunnen worden gedaan, rekening houdend met de belangen en de bereidheid van genoemde partijen om er geld in te stoppen. Om een begin te maken zijn er 4 inrichtingsschetsen gemaakt. Verwerkt in een begeleidend rapport zijn die voorgelegd aan de opdrachtgevers en vervolgens aan de mogelijke “sponsors”.
Die hebben gekozen voor de de variant die gericht is op het creëeren van getijdennatuur en doorstroming. Dóór de polders komen dan enkele grote en wat kleinere kreken te lopen. De grote kreken krijgen aansluiting op het Steurgat. Dit alternatief kost het meest, maar er komt ook het meeste geld voor los.
Dat is wel nodig ook, want de condities voor de getijdennatuur moeten wél met veel graafwerk worden gecreëerd. Overigens, het wemelt nog van de onzekerheden en belemmeringen.
Voor de watersport leveren deze plannen weinig op. De Federatie maakt zich sterk voor behoud van de afmeerplaatsen langs het Keesjes Killeke en in het Gat van de Zuiderklip én voor behoud van de vaarroute door deze kreken naar de Sloot van Sint Jan.

 

5.      Afmeervoorzieningen bij Kort en Lang Ambacht

De werkzaamheden voor de inrichting van het natuurontwikkelingsgebied Kort en Lang Ambacht zijn zo goed als gereed. Het wachten is nu nog op de toegezegde afmeervoor-ziening.
De overheden die “natuur ontwikkelen” vinden het ook van belang dat gewone mensen er kunnen gaan kijken, maar wel met laarzen aan. Dat moet dan wel per boot, over de wal kun je er niet komen.
Voor de rondvaartboot en een paar pleziervaartuigen wordt een steiger gelegd, net voorbij het kommetje op de zw-hoek van Kort en Lang Ambacht.
Staatsbosbeheer neemt de uitvoering voor zijn rekening. Het werk zal nog worden uitgevoerd vóór het vaarseizoen 2002, is beloofd.

6.      Meer abonnementen op de Ratelaar mogelijk

Op verzoek van één van de verenigingen is de Federatie nagegaan of  álle bestuursleden van de aangesloten verenigingen de Ratelaar, de info-krant van het NatPark, toegestuurd zouden kunnen krijgen. Dat is inderdaad mogelijk ! Het Nationaal Park de Biesbosch vindt het van groot belang dat onze leden voorzien worden van goede informatie.
U kunt de namen en adressen van de zittende bestuursleden doorgeven aan de redactie van de Ratelaar. Het adres is:                Consulentschap NME

                                                  t.a.v.Femke Vergeest  
                                                 
Postbus 883

                                            5280 AW BOXTEL
                                            e-mail:
biesbosch@antenna.nl

Tot nu toe voelde de Federatie zich verantwoordelijk voor het doorgeven van adres-wijzigingen van de verenigingen aan de redactie van de Ratelaar. Daar komt dan nu een eind aan en moeten de verenigingen daar zelf voor zorgen.

 

 

7.      Ledenvergadering 2002

 De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Federatie wordt gehouden op

                                                maandag 25 maart 2002

U weet het nu bijtijds en noteer deze datum alvast in uw nieuwe agenda!

  

8.      Adreswijzigingen

Vooral in het voorjaar vinden er nogal eens wijzigingen plaats in de bestuurssamenstelling van de verenigingen. Dat levert meestal ook adreswijzigingen op. Geeft u de juiste adressen door aan de secretaris van de Federatie ? Adres en telefoonummer staan in het briefhoofd. Het kan ook per e-mail: j.c.zuidweg@12move.nl