Nieuwsbrief  nummer 34            

                                                       juni 2002                                  

                                                       

1. Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2002

 In het splinternieuwe restaurant De Waterman, vlakbij de jachthaven van Werkendam, werd op maandag 25 maart jl. de jaarlijkse algemene ledenvergadering 2002 van de Biesbosch-federatie gehouden.
Dit keer, én voor het eerst, onder voorzitterschap van Robbes Barendrecht, opvolger van J.W. Sluimer. En met genoegen kon hij vaststellen dat er 28 verenigingen het weer de moeite waard hadden gevonden soms 1, maar meestal meer, afgevaardigden naar deze vergadering te sturen.
Geheel volgens de traditie, gaf de voorzitter na de opening van de vergadering in zijn toespraak een overzicht van wat er speelt in ons vaargebied de Biesbosch en wat het Federatiebestuur deed en doet om de belangen van de aangesloten watersporters te behartigen.
Dat houdt in: veel vergaderingen bijwonen, zelf vergaderen, reageren op plannen en proberen meningen van bestuurders te beïnvloeden.

De belangrijkste onderwerpen die hij behandelde waren:

• Het periodieke overleg met het districtshoofd van Staatsbosbeheer

• De plannen voor de Zuiderklip, de westelijke Noordwaard, de polder tussen de Spieringsluis en de Deeneplaat

• Het Strategisch Groenproject Eiland van Dordt

• Beleid Ruimte voor de Benedenrivier

• Afmeervoorziening Kort en Lang Ambach

• De herziening van het Beheers- en Inrichtingsplan van het Nationaal Park De Biesbosch  

Het behandelen van standaardonderwerpen zoals de jaarverslagen van secretaris en penningmeester, de kascontrole en de bestuursverkiezing, liep gesmeerd. En ook vond de vergadering goed dat 1 vacature nog niet werd ingevuld, omdat het bestuur nog op zoek was naar een geschikte opvolger voor de vertrekkende Luc Sluimer.
Nieuw was de kleine schriftelijke enquête onder de 48 afgevaardigden, over zaken die o.a. bij de herziening van het BIP aan de orde zijn of zouden kunnen komen. Verderop in deze Nieuwsbrief meer daarover.
Boeiend was daarná de korte inleiding van Ir.R.C. van Willenswaard van de Dienst Landelijk Gebied over ontwikkelingen in de Biesbosch.
Zijn verhaal én de geprojecteerde plankaarten lieten goed zien hoe belangrijk het Biesbosch- gebied is voor ontwikkeling van getijdennatuur en voor het toekomstige rivierbeheer.

 

2. Herziening Beheers- en Inrichtingsplan van het Nationaal Park De Biesbosch

 In de laatste Nieuwsbrief (no. 33, november 2001), schetsten we de stappen die in 2002 zouden worden gezet. De workshops Natuur en Recreatie zijn in februari j l. gehouden. Deelnemers waren bestuurders, gebruikers en echte Biesbosch-specialisten.
Aan beide workshops namen Federatievertegenwoordigers deel.

En het moet gezegd: er is een beter klimaat voor de waterrecreatie dan in het verleden.
Het heeft wellicht te maken met de mogelijkheden die er zijn ontstaan voor het creëren van nieuwe natuur rond en in de Biesbosch enerzijds én het feit dat de omvang van de waterrecreatie niet lijkt toe te nemen, anderzijds.
Positief is ook dat er gesproken werd over het aanleggen van een 2e macrozeef, zoals de Aakvlaai. Maar dan in een gebied tussen de randstad (Dordrecht) en de Biesbosch en aan te haken bij de plannen voor een nevengeul tussen de polder de Biesbosch en het vaste land van Dordt
Vanwege hogere kosten dan de begroting voor 2002 toelaat, heeft het Nationaal Park besloten het voor de zomer van 2002 geplande recreatieonderzoek, niet uit te voeren, maar uit te stellen. Tenslotte: het blijkt dat voor het opstellen van een nieuw BIP meer tijd nodig is dan werd gedacht. Het zal dus in 2002 nog niet worden vastgesteld.

 

3. Stand van zaken afmeervoorziening Kort en Lang Ambacht

Vooral de oplettende Dordtse watersporters zullen hebben geconstateerd dat er nog steeds niets te zien is van een afmeervoorziening in de Zoetemelkskil.
Onlangs heeft Staatsbosbeheer uitgelegd waarom het allemaal zo lang duurt. Maar ook is ons bezworen dat de voorziening er echt komt. Afwachten dus.

 

4. Meldnummers voor noodgevallen en andere zaken

Uit de kleine enquête blijkt dat de Biesbosch-watersporter niet helemaal tevreden in over het politietoezicht in de Biesbosch. Maar misschien kunnen de watersporters helpen.
Het meldnummer 0900-8844 (lokaal tarief) kan gebruikt worden voor het melden van overtredingen, vernielingen, brand, kleine ongevallen en andere mededelingen waarop de politie zou moeten reageren.
Het alarmnummer 112 is alléén bestemd voor échte noodgevallen, wanneer er sprake is van ernstige of zéér ernstige ongevallen en er wellicht mensenlevens in gevaar zijn.

 

5. Adreswijzigingen

Opnieuw een verzoek aan de besturen cq. de secretarissen om wijzigingen in adressen óók door te geven aan de secretaris van de Federatie: Eikenlaan 22, 4254 AS Sleeuwijk, tel.0183 - 30 17 03,

e-mail adres: jc.zuidweg@hccnet.nl.

Abonnementen aanvragen of adreswijzigingen doorgeven voor de Ratelaar, de infokrant van het Nationaal Park de Biesbosch, doet u aan Consulentschap NME, Postbus 883, 5280 AW Boxtel.

 

6. Resultaten kleine enquête ledenvergadering

Het Beheers- en Inrichtingsplan 1993 van het Nationaal Park wordt op dit moment herzien.
De Federatie is daarbij betrokken en moet dus reageren namens de 47 aangesloten verenigingen en hun leden. De vraag is dan wat zij zouden willen of wensen.
De ledenvergadering van 25 maart jl. heeft het Federatiebestuur gebruikt om daar iets over te weten te komen dmv. een kleine enquête onder de ca. 50 aanwezigen.
De achterliggende gedachte was: wat heeft de Biesbosch-watersporter over voor de natuur in de Biesbosch én zijn er ook wensen?
Het waren maar een viertal onderwerpen waarover vragen zijn gesteld.

Hierna volgt een samenvatting van uitslag:
                                                                                                                                  Ja       nee    mits*

• Is een afmeerverbod in enkele kreken acceptabel ?                                                   40 %  40 %  20 %
• Is een nachtelijk vaarverbod in enkele kreken acceptabel ?                                       66%   25 %  9 %
• Is het afsluiten van enkele kreken acceptabel ?                                                         15%   75 %  10%
  
* mits er gecompenseerd wordt aan de randen van de Biesbosch
• Wat vindt u van het ontmantelen van de Rietplaat en omgeving,
  
met compensatie elders ( 2e Aakvlaai ?)                                                                 42 %   44 %  14%

Opmerkingen:
Als het niet anders kan; compenserende voorzieningen spreiden over de Biesbosch;
eerst compensatie dan pas ontmantelen;
niet ontmantelen, als er wat anders bij komt wordt het vanzelf rustiger

 • Hebben de Biesbosch-watersporters behoefte aan meer   - steigers                       75 %   25 %    ---                                                                                           - paaljukken                 70%    30 %    ---                                                                                                  - strandjes                     64 %   36 %    ---
 
• Is er naar uw mening voldoende toezicht op:                     - te snel varen                 2%     98%                                                                                           - geluidsoverlast              ----   100%

Opmerkingen:
Ook onvoldoende toezicht op vervuiling; te lang liggen (3 dagen-regeling); kampvuren; overmatig drankgebruik