Nieuwsbrief no. 35

                                         december 2002

 

Herziening Beheers- en Inrichtingsplan Nationaal Park

Met veel ambitie en een strakke planning begon het Nationaal Park in 2000 aan de evaluatie en herziening van het vigerende Beheers- en Inrichtingsplan (BIP).
De ambitie om een goed, door alle partijen gedragen en flexibel BIP te schrijven bestaat nog steeds. Maar de planning moest worden bijgesteld.
Dat heeft te maken met de menskracht en de financiŽn die kunnen worden ingezet. Daardoor kon bijvoorbeeld het aangekondigde recreatie-onderzoek dat in 2002 zou worden gedaan, geen doorgang vinden.
In april 2001 is het evaluatierapport klaar gekomen. Vervolgens zijn er interviews en een 3-tal workshops gehouden, allemaal bedoeld om wensen, knelpunten en oplossingen boven tafel te krijgen. De Federatie heeft daaraan deelgenomen, de watersportbelangen naar voren gebracht en hopelijk een positieve bijdrage geleverd.
Dat alles heeft materiaal opgeleverd voor het rapport "Peiling wensen en knelpunten"

Hieronder een selectie uit de opmerkingen uit het rapport:

 Met de verzamelde kennis heeft een bureau −aangestuurd door een ambtelijke werkgroep− het 1e concept van het BIP 2003 geschreven. Een lastige klus als je rekening moet houden met: wensen en knelpunten, het bestaande BIP, nieuw beleid en ontwikkelingen die zijn ingezet maar toch weer veranderen.
Het is een stuk dat qua opzet compact en helder is, maar daardoor ook wel eens vragen om nadere precisering oproept. Het hoofdstuk: maatregelen, ontbrak nog.
In deze opzet worden de bestaande vaarmogelijkheden in de Sliedrechtse, Dordtse en Brabantse Biesbosch nauwelijks ingeperkt. Wel staan er twee vaarbeperkingen voor motorboten in. Maar al bij de eerste bespreking in de Klankbordgroep en de Gebruikersraad bleek, dat niet alleen de Federatie, maar ook de natuurbeschermers, daar niets voor voelden.
Ook in de visie van Staatsbosbeheer kan de bestaande ruimte voor de waterrecreant er blijven.
Maar dan moet die recreant zich wel gedragen als een natuurgerichte recreant.
Het klimaat waarin overlegd wordt kon beroerder zijn. Dat is wel eens anders geweest.
In januari 2003 zal het 2e concept op tafel liggen en dan kunnen we vaststellen of ons optimisme en vertrouwen van nu, terecht zijn geweest.

 

Afmeervoorziening Kort en Lang Ambacht

Vooral voor de Dordtse watersporters hebben we een goed bericht. De veel besproken afmeervoorziening in de Zoetemelkskil, bij de polder Kort en Lang Ambacht, is klaar en aangebracht.
De excursieboten meren haaks op het vaarwater af. Voor pleziervaartuigen zijn er twee ligplaatsen en kan er langszij afgemeerd worden.

 

Recreatieve voorzieningen in het Steurgat

Tot voor kort viel er nog niets over te schrijven, nu wel! Als er niets tussen komt, komen er ook wat voorzieningen voor de watersport in het Steurgat bij Werkendam
Ongeveer 10 jaar geleden werden de grenzen van het Nationaal Park vastgesteld.
De gemeente Werkendam stond erop, dat het Steurgat, van de Biesboschsluis tot aan het Nerzienplaatje, buiten de grenzen van het Park zou blijven.
Overeengekomen werd dat de gemeente Werkendam wat recreatieve voorzieningen zou realiseren, zoals dat ook elders in de Biesbosch is gebeurd. Die werden betaald door het Recreatieschap en het Park.
Maar al die jaren gebeurde er niets. De afspraak was kennelijk door iedereen vergeten, totdat de Federatie dat ontdekte. Die heeft het aangekaart bij het Park en dat weer bij de gemeente Werkendam. Maar er gebeurde weinig, ondanks schrijven, bellen en praten.
Totdat kort geleden de Federatie door de gemeente Werkendam werd gevraagd om op ambtelijk niveau mee te praten en te denken over wat er dan moest komen
Er is sprake van een aanlegsteiger zoals in het Middelste Gat van het Zand, een paar paaljukken zoals in het Noorder Gat van de Plomp en als het mee zit kan er ook nog een strandje komen. We schrijven er voorzichtig over, want een broedende kip moet niet storen!
. Het zit erin dat er volgend jaar al wat te zien en te gebruiken is.

 

Project vuilwatertanks Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft geld voor een subsidieregeling voor het inbouwen van vuilwatertanks in pleziervaartuigen. Die regeling gaat gelden voor alle bootbezitters die een ligplaats in een Brabantse haven hebben. Het kan per boot een bijdrage van Ä 320 opleveren.
De uitvoering van deze regeling gebeurt onder de paraplu van de 4 Brabantse KNWV-werkgroepen tw.de Verenigde Rivieren Watersporters, de Federatie Midden-Maas, de werkgroep Brabantse Binnenwateren en de Biesbosch-federatie.
De feitelijke, administratieve, uitvoering gebeurt door het BOD (Breed Overleg Deltawateren).
Dat is een werkgroep die ook in Zeeland zo'n regeling uitvoert en daar full-timers voor in dienst heeft. Op dit moment worden allerlei afspraken daarover gemaakt.
Over enige tijd zullen eigenaars of beheerders van (jacht)havens hierover worden benaderd. Dan zal ook duidelijk worden op welke manier en onder welke voorwaarden de subsidie kan worden verkregen.

 

Tenslotte:

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Federatie wordt gehouden op

                                   maandag 24 maart 2003

Dat is alvast iets voor uw agenda voor het volgende jaar.

Een verzoek aan de secretarissen om wijzigingen van functionarissen of adressen ook door te geven aan de secretaris van de Federatie: Eikenlaan 22, 4254 AS Sleeuwijk, tel. 0183 30 1703

nieuw e-mailadres: jc.zuidweg@hccnet.nl

Als u het gemakkelijk vindt om onze Nieuwsbrief per elektronische post te ontvangen, dan kan dat. Het maakt het overnemen van berichten in uw clubblad gemakkelijker. Wel graag de bron vermelden. Stuur een e-mail naar de secretaris.
En als u dan − als tegenprestatie − uw clubblad ook aan de Federatie stuurt, dan weten wij ook waar u mee bezig bent.
Verder wenst het Federatie-bestuur ieder die deze Nieuwsbrief leest goede Kerstdagen en een voortreffelijk 2003 toe.