Nieuwsbrief no. 36

                                            juli 2003

 

1.       De Zuiderklip op de klippen gelopen?

Koffie met gebak had de Dienst Landelijk Gebied meegenomen naar de laatste vergadering, op 7 november vorig jaar, van de klankbordgroep Zuiderklip,. Niet dat alle vragen al waren gesteld en alle antwoorden al waren gegeven, maar dat kon verder schriftelijk worden afgewerkt.
Het definitieve Inrichtingsplan Zuiderklip was gereed en kon richting opdrachtgever tw.Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Als die er mee instemden kon het vergunningentraject worden ingezet en zou het plan vwb. het aspect Ruimte voor de Rivier worden ondergebracht in de procedure van de Planologische Kern Beslissing.
In het nieuwe, maar reeds geldende Streekplan was het gebied al aangewezen als natuurparel. De gemeente Drimmelen hoort dan het bestemmingsplan overeenkomstig wijzigen en vervolgens is het nog even wachten op goedkeuringen, vergunningen en geld.
Maar de gemeenteraad van Drimmelen, lijkt niet van plan om mee te werken. Men vindt dat de Zuiderklip gewoon landbouwpolder moet blijven. De ganzen zullen dat niet erg vinden, want dat betekent voedsel ín de Biesbosch en behoeven ze niet buiten de Biesbosch te gaan fourageren. Verder is de Raad niet onder de indruk van de bijdrage die de Zuiderklip kan leveren aan het verwerken van grote rivierafvoeren.

  

2.       Overleg met het Staatsbosbeheer

Het voorjaarsoverleg met het Staatsbosbeheer is er dit jaar bij ingeschoten. Druk, druk, …….! Dat is ook niet zó erg. Want het afgelopen najaar zijn er afspraken gemaakt over het onderhoud van de strandjes in de Aakvlaai en over het toezicht op het correct afmeren aan de steigers. En dus is het nu een kwestie van kijken of het gebeurt.
En er zijn een hoop zaken waar watersporters belang bij hebben, die tóch wel doorgaan.
Een voorbeeld daarvan is het vervangen en/of renoveren van de voorzieningen bij Toontjesplaat en in het Gat van de Kerksloot, bij Moken (voor ingewijden).
De voorzitter en een paar bestuursleden zijn het persoonlijk gaan controleren en constateerden dat de steigers te hoog boven water liggen. Er zijn nu voorstellen gedaan om de negatieve gevolgen bij het langszij afmeren op te heffen

 

3.       Watersportvoorzieningen Steurgat

We schreven er al eerder over en het verhaal gaat verder: in Werkendam is de afgelopen winter hard nagedacht om een oude belofte aan het NatPark in te lossen.
Beloofd was dat in het Steurgat, tussen de Biesboschsluis en het Nerzienplaatje, wat eenvoudige watersportvoorzieningen zouden worden aangebracht.
Het Federatie-bestuur heeft daar het NatPark wél aan moeten herinneren, maar daarna is de bal gaan rollen.
De toezegging van de gemeente Werkendam is nu uitgewerkt in een plan om tegenover het eerste eiland, aan de kant van Krijntjeswei, een steiger te maken voor ca. 8 boten, met de mogelijkheid het achterliggende land te betreden. Er wordt ook al over nagedacht om daar tegenover, bij het eiland, een zandstrandje te maken. Tevens denkt men aan een paar paaljukken aan de kant van de Bloemplaat bij Steenenmuur.
In Werkendam weten ze wat goed werk is, maar ook zijn ze er achter gekomen dat goed werk veel geld kost. Nadat in eerste instantie de Commissie Grondgebied redelijk positief was, maar vanwege de kosten toch besloot de beslissing aan de Gemeenteraad over te laten, heeft deze Raad zich negatief over het financiële plaatje uitgesproken. Hiermee is de realisering van wat voor voorziening dan ook voorlopig weer van de baan. De hoop dat de gemeente Werkendam zich aan zijn belofte aan het Nationale Park, en daarmee ook aan de waterrecreanten, houdt, blijft echter wel bestaan.

 

4.       Verslag Algemene Ledenvergadering

Het was goed bevallen vorig jaar in de Waterman, het restaurant bij de jachthaven aan het Steurgat in Werkendam. En zo koos het Federatie-bestuur voor de zelfde locatie voor de ledenvergadering van 2003. En 36 afgevaardigden van 24 verenigingen en een 8-tal gasten -en natuurlijk het bestuur- kwamen er kennelijk graag naar toe.
Vóórdat het echte vergadergedeelte van de avond begon, kreeg de heer André Rijsdorp van de projectorganisatie Ruimte voor de Rivier, gedurende ruim een uur, de gelegenheid om te vertellen over de aanleiding, de aanpak, de uitgangspunten en de stand van zaken over het lopende project Ruimte voor de Rivier.
Het is een onderwerp dat al enkele jaren de aandacht van diegenen die het rivierengebied kennen en er dikwijls ook wonen, bezig houdt.
Retentiebekkens, overloopgebieden, groene rivieren en ga zo maar door, waren onderwerpen waarover kort, snel, maar toch duidelijk –vooral door de voortreffelijke "plaatjes"-werd verteld. Het verhaal richtte zich op de maatregelen die ontwikkeld worden in het benedenrivierengebied tussen Gorinchem, Dordrecht, Moerdijk en Geertruidenberg.
Dat is het werk- en vaargebied van de Federatie en de 46 aangesloten verenigingen.
De tijd vloog om en voor de aanwezigen was er eigenlijk te weinig tijd om vragen te stellen.
De rest van de avond werd besteed aan:

Aan het eind van de avond constateerde een tevreden voorzitter dat het weer een prettige en goede vergadering was geworden, met zoveel afgevaardigden in de zaal en nog volop werk voor het bestuur.

 

5.       Voorlichtingsavonden  Herziening Beheers- en Inrichtingsplan

Op 3 avonden in mei, te weten op 13 mei in Made, op 21 mei in Werkendam en op 22 mei in Dordrecht, zijn er voorlichtings- en inspreekavonden geweest m.b.t. het nieuwe B.I.P.
Hier was het mogelijk voor iedereen om informatie te verkrijgen of ideeën te spuien over het nieuwe B.I.P.  Vooral bestuurders van organisaties waren aanwezig, individuele bezoekers waren sterk in de minderheid. Dit is jammer, want de opzet was juist om een ieder, dus ook de recreatieve gebruikers zelf, kennis te laten nemen van de nieuwe voorstellen en hun mening te laten geven. Al met al waren het toch productieve avonden.

                                  

 6.       Verbod Jetski’s in de Biesbosch en Toezicht.

Met ingang van dit voorjaar is het verboden om met een jetski of waterscooter in de Biesbosch te komen. Als Federatie vinden wij ook, dat de natuurgerichte waterrecreatie, die kenmerkend is voor de Biesbosch, niet beleefd kan worden met deze snelle vaartuigen.  Wel hebben wij bepleit dat er een alternatief moet worden geboden, waar ook een jetski-waterrecreant zijn hobby moet kunnen beoefenen. Verder zijn wij mening dat handhaving van gestelde regels binnen een gebied belangrijk is en dat een verbod van een gebruikersgroep om in het gebied te komen, niet mag leiden tot een te kort aan toezicht en handhaving..
Gelukkig is er voor dit jaar wel een uitbreiding in het budget voor toezicht. Deze uitbreiding komt ten goede van zowel Waterpolitie als beheerder Staatsbosbeheer. Laten we hopen dat we ook in de toekomst de kenmerkende Biesbosch-recreatie kunnen behouden.
Gebeurt er desondanks toch wat in “onze” Biesbosch, wat echt niet door de beugel kan, schroom niet dit te melden, telefonisch via 0900-8844 of, in geval van echte nood: 112.