Nieuwsbrief  nummer 40            

                                                       oktober 2005   


Algemene Ledenvergadering 2005

 De ledenvergadering biedt de kans aan be-stuur en leden om zich laten horen.
Op dze vergadering was het Karel Verkerk van de Waterpolitie te Dordrecht, die als eerste het woord kreeg. Onderwerp was het vernieuwde Binnenvaart Politie Reglement.
Karel Verkerk had een goede Powerpoint-presentatie en bleek een geroutineerd en enthousiast verteller.
Er was driekwartier voor hem uitgetrokken, maar hij had bijna het dubbele nodig om een afgerond verhaal te vertellen.
De aanwezigen hadden daar echter geen enkel probleem mee. Een stevig applaus en een mooie fles wijn waren zijn beloning.
Vervolgens werkte aftredend voorzitter Robbes Barendrecht met verve het vergaderdeel van de bijeenkomst af.
De lijst van actiepunten, die het bestuur voor 2005 had opgesteld, gebruikte hij als leidraad voor een toelichting op de activiteiten die het Federatie-bestuur in het nieuwe verenigingsjaar wil ontwikkelen. Verder passeerden de gebruikelijke verslagen van secretaris en penningmeester, gevolgd door de bestuursverkiezing.
Een nieuw bestuurslid werd gevonden in Wim de Vos (WV Sliedrecht). Verder verwisselden Robbes Barendrecht en Wout Kraaijeveld van functie.

Het is dus Wout Kraaijeveld (WV de Snap) die voortaan de voorzittershamer hanteert.

Met de opkomst was het bestuur blij:
20 verenigingen waren vertegenwoordigd, terwijl er 44 lid zijn. Dat is in verenigings-land wel eens anders. Maar de andere 24 werden wel gemist!

 

Bediening Biesboschsluizen

 In 1990 gebeurde het ook al. Zonder aankondiging of overleg, besloot Rijkswaterstaat de Biesboschsluis in Werkendam gedurende de zomerperiode, op zon- en feestdagen niet meer te bedienen tot 21.00 uur, maar tot 19.00 uur. Overleg van de Federatie met Rijkswaterstaat had tot resultaat dat de maatregel het jaar daarop werd teruggedraaid. Bovendien werd beloofd dat geen wijzigingen zouden worden ingevoerd, zonder overleg. Het ging goed tot 2005.
Begin dit jaar raakte bekend dat de weekendbediening van de Biesbosch-sluis in de zomerperiode opnieuw zou worden teruggebracht tot 19.00 uur.
Die beslissing kwam niet uit de koker van de Dienstkring in Dordt, maar was bedacht in het kantoor van de Directie Zuid-Holland in Rotterdam.
Er kwamen ook wel veranderingen in de bediening van de andere Biesboschsluizen (Hel-,Otter- en Spieringsluis): 's morgens een uur later beginnen (8.00 uur) en geen stop tussen de middag.

De zondagsbediening tot 21.00 uur bleef gehandhaafd.

De Werkendamse sluis was dus afwijkend behandeld en niemand begreep waarom. Het Federatiebestuur had even tijd nodig om goed uit te zoeken wt er was gebeurd, he het was gegaan en wrop die afwijkende behandeling kon zijn gebaseerd. Vervolgens ging er een pittige brief uit naar Rijkswaterstaat in Rotterdam. Daarin werd wat goed was gegaan maar vooral wat fout ging  aan de orde gesteld. Eind augustus vond er een gesprek plaats met het Hoofd Scheepvaartzaken.
Daarin werd nog eens onderstreept wat er mis was, maar k gewezen op het gebrek aan tijdige informatie. In de nieuwste Wateralmanak (2005) stonden nota bene nog de oude en dus verkeerde bedienings-tijden. Watersporters die dachten ruim op tijd vr de sluis te liggen om nog geschut te worden, konden niet meer thuiskomen. Waarm er niet werd geschut was op de sluis zelfs niet te zien, wel dubbelrood.
Bezwaren kunnen niet worden gemaakt, maar naar klachten wordt geluisterd, werd er bij het gesprek gezegd. Toezeggingen zijn niet gedaan. Het Federatie-bestuur blijft op het vinkentouw zitten.

 

Ruimte voor de Rivier

Zal er in de toekomst weer gevaren kunnen worden in de Noordwaard? Op die vraag valt nu nog geen antwoord te geven. Bekend is wl dat de Noordwaard geschikt zal worden gemaakt om bij grote rivierafvoeren, parallel met de Nieuwe Merwede en de Amer, water af te voeren richting Hollands Diep.
Inmiddels loopt de inspraakprocedure over de Planologische Kern Beslissing (PKB) en de Milieu Effect Rapportage (MER).
De Biesbosch-federatie heeft zlf geen reactie ingestuurd, maar wl een inbreng geleverd voor de reactie van het Watersportverbond.
Omdat er naast watersport, ook nog een groot aantal andere recreatiebelangen langs de grote rivieren in het geding zijn, is het een gezamenlijke brief geworden van ANWB, HISWA, RECRON, SBG en KNWV.
Het zal nog wel enige tijd nemen voor bekend wordt of de inspraak nog gevolgen heeft voor de 40 projecten die volgens Verkeer en Waterstaat moeten worden gerealiseerd vr 2015.
Intussen is de Noordwaard wl aangewezen als zg. Koploperproject. Dat betekent dat n al begonnen kan worden met het uitwerken van concrete plannen voor de inrichting van de Noordwaard. Dat was een wens, of liever, een voorwaarde voor medewerking van een groot deel van de agrarirs en andere inwoners van het gebied, die deze ingreep onafwendbaar achtten. Dat proces van planvorming is van start gegaan.
De Biesbosch-federatie had intussen per brief gevraagd nauw betrokken te worden bij het ontwikkelen van de plannen. Er valt onzes inziens ook nog wat goed te maken voor alles wat er aan vaarwater in het verleden verloren is gegaan.
De Provincie Noord Brabant zegde toe, mede namens de projectorganisatie van Rijkswaterstaat, dat Federatie mee kan doen.
Hoe dat gaat gebeuren is intussen ook heel wat duidelijker geworden.
Eind oktober lag er een uitnodiging in de bus, om deel te nemen aan een reeks van 5 workshops.
De eerste is al gehouden op 1-11-2005; de laatste moet plaatsvinden in juni 2006.
Dan moet het zg. Masterplan op tafel liggen, het plan waarover belangen-organisaties n overheden het eens zijn.
Er is dus volop werk aan de winkel.

 

De Waterpolitie weg uit Drimmelen en dan?

Al in 1992, bij het invoeren van de nieuwe politieorganisatie, stond vast dat de Waterpolitie zou stoppen met het toezicht in  recreatie- en natuurgebieden. Die taak zou worden overgenomen door de regionale politiediensten. Maar op een of andere manier is de Waterpolitie in de Biesbosch en omgeving, toch blijven doen wat men altjd gedaan had. Gelukkig kon zo de verworven gebiedskennis worden benut.
Maar met de regelmaat van de klok duikt de dreiging van het opheffen van de post in Drimmelen weer op. En deze keer leek het echt: "einde verhaal" te worden.
Ook watersporters zijn Nederlanders.
Als ze zelf zich aan regels moeten houden, hebben ze de smoor in. Maar als ze van anderen overlast ondervinden, moet de politie optreden.
In de Biesbosch is het al niet anders.
Dus gingen er al stemmen op om actie te gaan voeren voor het behoud van de Waterpolitie in Drimmelen. De Federatie moest het initiatief nemen.
 
Het bestuur heeft zich eerst eens beraden en vond het verstandig nog ven te wachten.
Ook een jaar geleden leken de problemen onoplosbaar. Maar toen bleken het NatPark, de recreatieschappen, de gemeenten en de provincies zoveel invloed te hebben, dat er niets mis is gegaan.
Er bestaat dus een redelijke kans dat zoiets weer gebeurt. Dat is de beste oplossing..
In ieder geval meldde het jongste Hiswa-magazine dat de plaatsvervangend korpschef van de regio Midden- en West-Brabant voor Omroep Brabant heeft gezegd dat men het werk van de Waterpolitie in de Biesbosch gaat betalen.

 

Het nieuwe BIP en de zonering

In het najaar van 2004 werd het nieuwe Beheers- en Inrichtingsplan voor het Nationaal Park de Biesbosch vastgesteld. Daarmee kwam er een eind aan een proces dat al in 2000 in gang was gezet.
De Federatie is daar van meet af aan bij betrokken geweest.
Maar daarmee was niet alles achter de rug. Het nieuwe BIP. is veel meer een plan op hoofdlijnen dan zijn voorganger.
En zodoende moesten er nog een paar lastige onderwerpen nader worden uitgewerkt. Dat betrof het standstill-beleid voor ligplaatsen in jachthavens n de zonering.
Voor dat laatste werd eind 2003 de werkgroep Zonering ingesteld.
De Federatie werd er ook voor gevraagd.
In maart 2005 heeft deze werkgroep, na 10 vergaderingen en een paar werkbespre-kingen, het eindrapport afgeleverd.
Dat is intussen door het Overlegorgaan goedgekeurd en daarmee is het toegevoegd aan het nieuwe BIP.
In dat eindrapport staan de zaken die de Biesboschwatersporter het meest raken als hij de Biesbosch in gaat.
Volgens de methodiek van het BIP. bestaat het gebied binnen de grenzen van het NatPark uit natuurkernen en extensieve zones.
In de natuurkernen worden recreatieve activiteiten vrijwel volledig geweerd, behalve als het gaat om voorlichting over en kennisname van de natuur.
In de extensieve zones zijn recreatieve activiteiten wl mogelijk.
Maar in de Biesbosch is en blijft het moeilijk om die methodiek strak door te voeren. Want dwars er doorheen lopen grote en minder grote kreken, die gewoon bevaren zullen worden, zonering of geen zonering.
Wat is zijn nu de resultaten van het gestoei in de werkgroep Zonering?

Natuurpolders

Een groot aantal natuurontwikkelings-polders in de Sliedrechtse  en Brabantse Biesbosch zijn toegevoegd aan het natuurkerngebied. Daar kon al niet worden gevaren, dus verandert er voor de watersport niets. Er kan wl worden gewandeld over de kaden en daarvoor zijn f komen er 3 uurs-afmeervoorzieningen.

Rietplaat

Een duidelijke afwijking van het eerdere beleid is de wijziging van de zonering rondom de Rietplaat.
In het oude BIP stond dat de recreatieve functie van de Rietplaat moest worden afgebouwd. Maar de Federatie heeft toen al bereikt dat er compensatie moest komen en dat bleek niet zo gemakkelijk te gaan.
Het was er ook de oorzaak van dat er alleen het allernoodzakelijkste onderhoud werd gepleegd.
Nu is besloten tot handhaving van de Rietplaat en de zonering is daar op aangepast. Maar een voorwaarde is wl, dat er sprake moet zijn van extensivering van het voorzieningen niveau. Er is dus winst, maar er moet dus nog worden vastgesteld hoe groot die is. Nu dit vast staat is ook de weg vrij voor het vervangen van de steigers aan de oostkant van de Rietplaat en gaat er wat gedaan worden aan het strand.
Gezien de positieve ervaringen met de Aakvlaai heeft de Biesbosch-federatie er k op aangedrongen om iets dergelijks mogelijk te maken in de omgeving van de Spieringsluis.
Dat sloot mooi aan op het ontwikkelen van wat recreatieve mogelijkheden op de wal in de polder Hardenhoek. Daarom is ook in die omgeving natuurkerngebied omgezet in extensieve zone
Op ander plaatsen zijn er ook kleine grenswijzigingen aangebracht, die overigens geen gevolgen hebben voor het varen.

Kreken

De toegankelijkheid van de kreken van de kreken in de Biesbosch is k afhankelijk van de zonering. De vertaling van de vaarverordeningen van de Recreatie-schappen en het vorige BIP., is weergegeven op de bekende Vaarkaart, met de rood, donker- en lichtblauw gekleurde kreken.
Er komt dus een nieuwe Vaarkaart, maar zonder ingrijpende veranderingen.
Het grote gevaar bestond dat, als gevolg van de toevoeging van de Zuiderklip aan het natuurkerngebied, de vaarroute Gat van de VloeienKeesjes KillekeGat van de PlompSloot van St.Jan, zou worden afgesloten. Dat is dus niet gebeurd.
Verder is voor een paar kreken het stopverbod opgeheven, bijvoorbeeld voor het Gat van de Stier.

Achter de Schotbalken

Niet veranderd is de ontheffingsregeling voor het gebied achter de Schotbalken, zoals het Gat van de Hengst, de Smalle en Brede Sneepkil en het Houweningswater.
Het was de bedoeling zelfs om de ontheffings-regeling af te schaffen en daarmee zou het gebied ontoegankelijk zijn geworden. Dat heeft de Federatie weten te voorkomen.

Onderhoud kreken

Het laatste wat samenhangt met de zonering en de vaarfuncties, is het onderhoud van de kreken. Dat betreft de doorvaartruimte in hoogte, breedte en diepte. Er is een lijst van alle kreken opgesteld, met een indeling in onderhoudscategorie (A, B, C, D )
        
De grotere vaargeulen moeten worden onderhouden door Rijkswaterstaat (A)
        
De vaargeulen die open zijn voor alle typen boten worden in principe toegankelijke gehouden. Als er gebaggerd moet worden zal wel van geval tot geval gekeken worden of de natuurwaarden niet te grote schade zullen ondervinden.(B)
        
Roei- en kanokreken en ook een paar kleine vaarkreken worden vrijgehouden van omgevallen bomen en takken, maar worden niet op diepte gehouden. (C)
        
Dicht geslibde kreken of kreekingangen zijn toegankelijk op eigen risico.(D)
Op grond van beleid gebaseerd op het vorige BIP, zijn een aantal kreken slecht bevaarbaar geworden. Hoewel het de bedoeling was om ze te laten verlanden, is het gelukt het Gat van de Buisjes en het Buitenkooigat in categorie B onder te brengen.

Standstill beleid

Enkele decennia geleden vonden de recreatieschappen en de provincies dat het te druk werd in de Biesbosch en dat de natuur daar onder leed. Om verdere groei van het aantal boten te voorkomen werd het zg. standstill beleid ingevoerd. Binnen een straal van 15 km uit de Biesbosch mochten jachthavens het aantal ligplaatsen niet meer vergroten. Maar jachthaven- beheerders zijn zeer inventief. Het aantal ligplaatsen groeide toch, stiekem weg.
Toch zijn vriend en vijand zijn het erover eens dat het aantal vaarbewegingen de laatste jaren niet is toe genomen. Daar zijn veel verklaringen voor te geven.
Het gevolg van deze constatering was dat binnen het Overlegorgaan de opvatting is gegroeid dat dit beleid kan worden verlaten.
Niet dat
iedereen daarbij staat te juichen. Want wat doe je als de rem los gooit en het loopt weer uit de hand?
Bedacht is dat de gemeenten  die deel uit maken van het Parkbestuur  eventuele vage of concrete plannen tot vergroting van het aantal ligplaatsen, zullen voorleggen aan het Overlegorgaan. Ze kunnen dan worden getoetst aan de doelstellingen van het NatPark.
Verder wordt ook gezocht naar een goede methode (monitoring) om te meten of de recreatiedruk af- of toeneemt.
Het Federatiebestuur vindt dat, wat de uitkomst ook mag zijn, het fenomeen zonering als noodrem niet mag worden gebruikt

 

Ten slotte

         Het Federatie-bestuur doet er alles aan om de belangen van de Biesboschwatersporters te behartigen. Het zou fijn zijn als u daarover k publiceert in uw clubblad of op uw website. Daarvoor kan deze Nieuwsbrief, of delen daaruit, goed worden gebruikt.
        
De Nieuwsbrief kan ook per e-mail worden toegestuurd aan de secretaris van uw vereniging en/of aan de redactie van het clubblad. Als dat nog niet gebeurt, laat het ons weten ! Maar doe ons k bericht wanneer een e-mailadres verandert.
        
Stuur een berichtje aan het secretariaat van de Federatie als er wat verandert in het postadres voor deze Nieuwsbrief. Dat kan k per e-mail.

Postadres:          Secretaris Biesbosch-federatie, Eikenlaan 22, 4254 AS SLEEUWIJK, tel. 0183 301703
E-mailadres:       jc.zuidweg@hccnet.nl