Nieuwsbrief Federatie van watersportverenigingen De Biesbosch, december 2014

 

Graag willen we van de gelegenheid gebruik maken om u  bij te praten over de belangrijkste ontwikkelingen in onze Biesbosch.

Sluizen

Er zij veel vragen gesteld over de veranderde bedieningstijden van de Sluizen in ons vaargebied.

Als gevolg van de bezuinigingen heeft Rijkswaterstaat besloten om vanaf 1 januari 2015 de  bedieningstijden te 'versoberen'.  In het hoogseizoen start de bediening 's ochtends wat later en stopt men eerder dan voorheen met schutten van vaartuigen.  Uit tellingen was gebleken dat er op die tijdstippen relatief weinig boten gebruik maken van de sluizen. In het voor en na seizoen  wordt er een blokbediening ingevoerd. Dit houdt in dat 1 sluiswachter 2 sluizen bedient . Uit het overzicht blijkt dat 1 sluiswachter de Biesbosch en de Spiering gaat bedienen en 1 sluiswachter de Hel en de Ottersluis. Zij krijgen een half uur de tijd om te pendelen. Logisch vanwege de geografische omstandigheden. In de winter worden de 4 sluizen door 1 man bediend  (alleen op aanvraag).

Uiteraard betreurt het bestuur van de federatie deze ontwikkelingen.  't Is niet altijd leuk, maar in deze tijd van bezuinigingen zullen we moeten accepteren dat de overheid niet altijd klaar staat om een brug of sluis voor een enkel bootje te bedienen. Personeel is een belangrijke kostenpost voor RWS.  Het bestuur maakt zich vooral zorgen over de gevolgen van de blokbediening.

 Uit allerlei vragen blijkt dat de bedieningsschema's die door RWS gepubliceerd zijn op verschillende manieren kunnen worden uitgelegd. Dit zou vervelende misverstanden tot gevolg kunnen hebben. Daarom heeft de Biesbosch federatie geprobeerd om de nieuwe bedieningstijden in een handzaam schema samen te vatten ( zie bijlage).  Het schema is voorgelegd aan Andries Westrik van Rijkswaterstaat. Hij heeft bevestigd dat de aangegeven tijden de juiste tijden zijn waarop de sluizen zullen worden bediend.

Het bestuur van de federatie heeft besloten om eventuele problemen die ontstaan door de gewijzigde bedieningstijden te inventariseren om deze -waar mogelijk- in overleg met RWS op te lossen.  Zij heeft hiervoor een speciaal emailadres in het leven geroepen waar problemen kunnen worden gemeld : meldpunt@biesboschfederatie.nl. Wij willen u vragen om alles wat er mis gaat of wat u dwars zit op dit email adres te melden:  was de bediening op tijd aanwezig? Konden alle boten bij de eerste en laatste schutting allemaal in de sluis? Wat werd er gedaan als dit niet het geval was?  Heeft u moeten wachten tot het volgende bedieningsblok, of zelfs tot de volgende dag? Laat het ons svp weten.   Een van de bestuursleden zal dit email adres nauwlettend in de gaten houden en proberen een en ander te co÷rdineren.

 

In de discussies over de sluizen is vaak aan de orde gesteldt of deze nog steeds noodzakelijk zijn. Het verval over (een aantal van) deze sluizen is uitermate gering sinds de dijk doorstekingen die de afgelopen jaren in de nabijheid van de suizen zijn gemaakt.  Daarom is aan de afdeling civiele technieken van de Technische Universiteit in Delft (in samenwerking met RWS) gevraagd hier onderzoek naar te doen.  Er is inmiddels een student op het project gezet die met name onderzoek zal doen naar de Spieringsluis:  Wat zijn de effecten op de stroomsnelheid als deze gewoon open blijft staan? Kan een bypass vlak naast de sluis eventuele problemen oplossen?

Wij verwachten dat het rapport over enkele maanden gereed zal zijn en hopen de resultaten met u te kunnen bespreken op onze ALV op 16 maart 2015.

 

Ontwikkelingen rondom het Biesboschvaantje

 De plannen rondom het invoeren van een Biesboschvaantje hebben de afgelopen zomer in de media veel stof doen opwaaien. In de regio Werkendam is zelfs een ''spontane''  handtekeningenactie op touw gezet  waarbij een groot aantal watersporters hun ongenoegen hebben uitgesproken over de verplichte (?) invoering van een Biesboschvaantje.   Het bestuur van de Biesbosch federatie is al  lange tijd in overleg met SBB en het parkschap over deze plannen. Duidelijk is dat er  door de bezuinigingen onvoldoende geld is om  de voorzieningen voor watersporters in stand te houden. De afgelopen jaren zijn diverse voorzieningen verwijderd (damwanden)  omdat zij door achterstallig onderhoud gevaar opleverden voor de gebruikers. Geld voor nieuwe voorzieningen is er niet.

Het bestuur  heeft zich in de discussies herover met SBB en het Parkschap steeds constructief opgesteld:  wij kunnen ons voorstellen dat er in de huidige tijd van bezuinigingen een bijdrage wordt gevraagd van de gebruikers maar dan wel op vrijwillige basis (zoals bijvoorbeeld ook in Friesland het geval is) . Bij een verplichte invoering zijn de invoerings- en beheerskosten naar verwachting zodanig hoog dat we bang zijn dat het paard achter de wagen wordt gespannen.   Ook vindt de federatie het van groot belang dat de betaler inzicht krijgt wat er precies met het geld gaat gebeuren. Zonder dat zal het lastig zijn om onze achterban  te motiveren.

 De afgelopen jaren zijn de plannen steeds door het Parkschap uitgesteld. Vorig jaar is er door een adviesbureau op verzoek van het Parkschap een notitie opgesteld over allerlei  ''verdien''modellen die zouden kunnen worden ingevoerd om de budgetten te verruimen (zoals invoeren van betaald parkeren, het Biesboschvaantje ,de exploitatie van ecolodges etc.  Het enige initiatief dat tot nu toe tot stand is gekomen is het 'geef en beleef' fonds opgezet door het bedrijfsleven/ de horeca. De opbrengsten hiervan zijn echter beperkt.

Het bestuur van het Parkschap heeft recent besloten om een ambtelijk projectleider aan te stellen om de plannen verder uit te werken. Binnen de formatie van het Parkschap is daarvoor onvoldoende ruimte.

 De definitieve beslissing over deze aanstelling zal over enkele maanden door het parkschap worden genomen. Het is dus te verwachten dat de discussie over de invoering van het vaantje in de loop van 2015 weer zal oplaaien. We hebben aan het parkschap laten weten, dat we van meet af aan bij deze discussie willen worden betrokken.  

 

Samenwerking met SBB

De samenwerking met SBB loopt niet altijd even vlot. Alhoewel in het beleidsplan van het Parkschap wordt gesproken over de noodzaak van een goed evenwicht tussen de ecologische en recreatieve  voorzieningen hebben wij de indruk dat in vele gevallen SBB prioriteit geeft aan de natuur. De u bekende discussies over het beleid achter de schotbalken,  de afsluiting van diverse vaarwegen en het niet willen meewerken aan verbetering van voorzieningen voor de watersporters (zoals te lage bruggetjes op de Jansplaat en het niet bespreekbaar zijn van nieuwe vaarroutes van het Biesboschmuseum naar de Noordwaard) zijn hier voorbeelden van.

Vanuit de doelstellingen van Staatsbosbeheer is dit te begrijpen, maar de Biesbosch is meer dan alleen een vogelbroedgebied!  We hebben van het watersportverbond begrepen dat vergelijkbare problematiek ook speelt in andere regio's in ons land. Om meer greep op de situatie te krijgen zullen we onze lobby activiteiten op een hoger plan moeten tillen. In het nieuwe beleidsplan dat we aan u voor willen leggen op de ALV in maart zullen we hier dan ook aandacht aan besteden.

 

Samenwerking met  het watersportverbond

Het afgelopen jaar hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen het watersportverbond en de federatie.  We hebben daarbij geconstateerd dat we in vele gevallen met dezelfde problematiek worden geconfronteerd en er dus verstandig aan doen om beter samen te werken.

Het probleem van het watersportverbond is dat de Biesbosch in twee regio's valt, Delta Noord en Brabant.  Het probleem van de federatie is vooral dat zij niet beschikt over een landelijk lobby netwerk.  Door de krachten te bundelen kan onze slagvaardigheid alleen maar toenemen.

Wij  zijn op dit moment druk bezig een structuur te ontwikkelen voor een betere samenwerking (uiteraard met behoud van eigen identiteit)  en willen dit in de komende ALV aan u voorleggen.

 

Wij willen deze onderwerpen graag met u bespreken  op onze ALV op maandag 16 maart in Werkendam en wensen iedereen alvast een gelukkig nieuw jaar met veel vaarplezier!

 

namens de federatie,  Cees Stuy en Rob Dinkelaar